May 29, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Cov tuabneeg kws ua lawv le tug TSWV tej lug saamfwm, hab noog nwg lug kawg sab kawg ntsws, cov tuabneeg ntawd tau koobmoov!” (Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 119:2)

XAAV TXUG TEJNUA

Kevcai  6:5 has, “Koj yuav hlub koj tug Tswv kws yog koj tug Vaajtswv taagnrho huv koj lub sab lubplawv, huv koj tug ntsuj, hab huv koj lubdlaag lubzug.”  Koj tug ntsuj yog koj. Taagnrho koj lubcev yog koj tugkheej, tej yaam nuav yog tej yaam koj muab rua Vaajtswv.    Nyob rua huv koj lubneej yuav tsi muaj ibyaam twg yuav txwv es muab tsi tau rua Vaajtswv.  Koj yuav qha koj cov mivnyuas kuas paub tas tsuas muaj Vaajtswv tuableeg xwb?  Nwg yuav muaj tuab qhov ua rua pum nyob huv koj txug tuab txujkev hlub.  

Koj puas paub tas koj yuav ntsuag tsi tau ibleeg ibtug twg txug nwg qhov kev ua zoo? Kuv xaav kuas koj pum 2 qhov. Kuv tau has txug teeb muaj hab koj kev tso nyaj rua huv txhaabnyaj. Koj muab koj lub sijhawm tso rua twg? Koj muab koj tej nyajtxag tso rua twg?  Koj yuav tsum hlub Vaajtswv yaam tsi pum txug koj tug kheej.

Muaj ibyaam kws ua rua koj muaj kev hlub ruajkhov.  Koj yuav hlub koj tug Vaajtswv kawg koj txujkev xaav-txhua lub sijhawm.  Nwg tsi yog has txug lubcev kev muajzug.  Nwg has txug yaam dlaabtsi kws ua rua koj muaj zug: lubzug, nyajtxag, lub peevxwm.  Hlub Nwg yaam tsi muaj qhovxaus. Hlub Nwg lug ntawm lub zug.

·  Yaam dlaabtsi kws koj muaj teebmeem rua ntau tshaaj: hlub Vaajtswv yaam tsi khuvsim?

·  Qhovtwg kws koj muaj “txwv muab tsi tau” rua Vaajtswv?

 

XYUM UA TEJNUAV

Thov Vaajtswv txug tej kws koj xaav tsi pub Vaajtswv hab nyoo yaam ntawd rua Nwg.