May 28, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Ib tsoom tuabneeg Ixayees es, mej ua tuabzoo noog. Tsuas yog tug TSWV tuableeg xwb txhaj yog peb tug Vaajtswv. Mej yuav tsum muab sab npuab tug TSWV kws yog mej tug Vaajtswv kawg sab kawg ntsws, kawg plaab kawg plawv, hab kawg mej lub dlaag lub zug. Mej yuav tsum ncu ntsoov Vaajtswv tej lug kws nub nua kuv taabtom muab cob rua mej.  Mej yuav tsum muab qha rua mej tej mivnyuas, hab najnub has tej lug ntawd, thaus mej nyob huv vaaj huv tsev, thaus taug kev, thaus su hab thaus ua haujlwm..” (Kevcaij Deuteronomy 6:4-7)

XAAV TXUG TEJNUA

Peb yuav tau hlub Vaajtswv tag tag.  Peb muaj lub sab dlawbpaug hlub nwg taagnrho peb lub sab lubntsws. Yexus has rua kuas tuabneeg hlub Vaajswv lug ntawm tej lug puab has, Nwg has tas, “Tabsis puab lub sab nyob dleb Kuv.  (Mathais 15:8). Koj puas paub has tas, koj cov mivnyuas yuav pum huv koj lub tsev zoo lecaag? Puab pum koj muaj kev hlub tag tag lecaag, puab pum koj muaj lub sab kublug lug ntawm yaam Vaajtswv muaj.

 

Muaj ibtug mivnyuas tub yog tuabneeg Yudas nrug nwg txiv nyob Nyeslamaa tebchaws.  Nwg tsi yog ib tug tubluam kws ua tau luam moog tau zoo heev. Puab tau rhais chaws ntawm Nyeslamma moog rua Aakiv.  Nwg yeej ibtxwm xyum coj lawv le cov Yudais kevcai, tug mivnyuas xaav tsi thoob le thaus nwg pum nwg txiv moog koom ib pawgntseeg Lutheran.  Tug mivnyuas nug, “Txiv, vim lecaag koj txhaj moog zwm rua pawgntseeg Lutheran?”  Hab nwg txiv has tas, “Well mivtub peb, nwgnuav peb nyob txawv tebchaws hab nwg muaj cov Lutherans nyob txhua qhov huv lub nroog nuav. Nwg yog ib qhov kev ua laamluam zoo.” Lub sijhawm ntawd, tub mivtub, xaav paub txuj kev ntseeg kuas meej xaav tsi thoob rua txhua yaam. Mivnyuas yuav nov lub suab has tawm huv nwg lub sab tuaj has tas, Koj muaj kev hlub nrug Vaajtswv lug ntawm koj muaj kev hlub tag tag.

 

·         Yaam dlaabtsi ua rua koj noog zoo le suab nrov kws koj muaj kev ntseeg?

·         Kev hlub Vaajtswv lug ntawm txujkev hlub tag tag yog hlub lecaag?

 

XYUM UA TEJNUAV

Thaam nrug ibtug txug koj muaj kev hlub Vaajtswv tag tag; nug nwg ib lus lug txhawbzug txhawbzug lug ntawm nwg kws muaj lub sab rau ntseeg.