May 27, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej yuav tsum ua sab tawvqhawv, mej txhaj yuav tau nqezug ntau.  Mej yuav tsum ua sab ntev mej txhaj yuav ua tau lawv le Vaajtswv lub sab nyam, hab tau tej kws Vaajtswv cog lug tseg has tas, nwg yuav pub rua mej.” (Heplais 10:35-36)

XAAV TXUG TEJNUA

Txhua txhua tug kws taug kev nrug Vaajtswv moog dleb tau, nwg yuav paub txug tas nwg moog hlaa dlhau tej kev tsausntuj ntau qhov.  Tomqaab Vaajtswv tau coj koj lug dlhau ntau yaam, koj yuav has tas,  “Kuv yuav tsi ua xyeem xaav txug Vaajtswv dlua.”  Koj puas tau has le ntawd? Tabsis tomqaab, koj rov pum tas koj rov ua xyemxyaav Vaajtswv dlua.

Muaj ibzag, Dlav saib tsawg hab has tas, “Tsawg, koj yog tug zoo kawg. Kuv yuav tsi muaj yaam dlaabtsi kws yuav tib tau koj, Kuv xaav kuas koj ceebtoom kuv kuas kuv paub tas, koj yog tug zoo kawgnkaus.” Hab koj paub tas, kuv yeej ibtxwm has rua nwg paub ntau ntau zag. Peb tsi ncu qaab txug peb tug Vaajtswv yog tug zoo tag tag.  Thaus peb moog ntsib lub sijhawm peb ntsib lub sijhawm nyuaj hab ntsib teebmeem hab vaam nwg coj peb tawm lug, hab peb has tas, “Ua Koj tsaug, Yexus, Kuv yuav tsi nov qaab koj.” Tabsis tsuas muaj dlua ib yaam teebmeem lug, hab peb tsuas tub novqaab Nwg lawm kuj muaj.

Thawj qhov koj tau ntsib, koj yuav ntsum ncu ntsoov Vaajtswv tej lug cogtseg rua yaav dlhau lug lawm. Vaajtswv paab koj naagmo, hab Nwg yuav nrug koj nyob moog yaav tomntej.

·  Thaus twg koj ua timkhawv txug Vaajtswv kev ncaajnceeg?  Thaus lub sijhawm twg yog thaus koj novqaab Vaajtswv kev ncaajnceeg?

·  Koj puas yuav xyum ua lawv le Vaajtswv txujkev ncaajnceeg?

XYUM UA TEJNUAV

Txhawb kuas lwm tug paub ncu ntsoov Vaajtswv txuj kev ncaajnceeg.