May 26, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej yuav tsum ua sab ntev rua suavdlawg. Tug Tswv tub yuav lug sai sai nua.  Mej tsi xob nyuajsab rua ib yaam dlaabtsi hlo le. Thaus mej thov Vaajtswv mej yuav tsum qha txhua yaam kws mej xaav yuav rua nwg, hab thaus mej thov mej yuav tsum ncu nwg tshaavntuj.  Yeej tsi muaj leejtwg yuav paub pav has tas, qhov kws Vaajtswv ua rua peb tau zoo nyob kaajsab lug zoo npaum le caas. Qhov kws Vaajtswv ua rua peb tau zoo nyob kaajsab lug yuav kaav mej cov kws nrug Yexus Khetos koom ib txugsa lub sab, hab tej kws mej xaav taagnrho huv tuabsi.”(Filipis 4:5-7)

XAAV TXUG TEJNUA

Nwg muaj kev kubtxhuv kuas peb muaj cais ua paab ua pawg, ntsib kuv puamtsuaj hab tej zag kuj moog tau kev plujtuag.  Koj muaj cuabkaav siv rauj roo hab ua dlua lub tsev rua, lossis ca lwm tug ua kuas puamtsuaj.  Ibyaam ibqhov twg yuav ua kuas dlhau moog puag taag. Peb yuav tsum kawm paub txug nruabnraab kev kubtxhuv hab tsim khu dlua.  Ca koj kev tsimkhu lossis koj kev ua sab muas mog rua txhua tug pum. Kev kubtxhuv hab rov khu tsi yog yeebncuab, obtug yog phoojywg.

 

Ntawd tsi tau txhais tau has tas ntawd yog kev sib tawmtsaam peb kev ntseeg, tabsis peb yuav tsum kawm kuas paub txug Vaajtswv kev hlub.  Qhov Yexus raug teebmeem sau ntoo khaublig ntawd nwg tseemceeb hab ua lub ci khu peb ntau ntau zag. Thaus Yexus nyob huv Xamalis tebchaw, Cov Xamalis tsi totaub txug Tswv Yexus Khetos.  Yakaunpaus hab Yauhaas nrug Yexus nyob lub sijhawm ntawd, puab pib chiv muaj chaws kubtxhuv huv puab lub sab.  Huv  Luka 9:54, “Thaus Yakaunpaus hab Yauhaas kws yog Yexus ob tug thwjtim nov le ntawd, obtug has rua Yexus has tas, Xibfwb, koj puas xaav kuas wb hu hluavtawg poob sau ceebtsheej lug hlawv cov tuabneeg ntawd huv tuabsi?” Tabsis Yexus tig moog hab tshev obtug has tas,   “Mej tsi paub ntsujplig ua dlejnum lecaag. rua qhov tuabneeg leejtub tsi yog lub tshuav kuas puamtsuaj tabsis lug cawm puab” (Lukas 9:55-56).

 

·         Qhov teebmeem kws yoojyim yog koj tswj koj tug kheej kuas zoo txhaj tsi taabkaum lwm tug?

·         Thaus twg yog thaus koj tsaug sim koj kev ncaajnceeg?

 

XYUM UA TEJNUAV

Thaam nrug lwm cov Ntseeg kws paub koj zoo hab nug saib koj yuav ua dlaabtsi lug paab tau puab. Thov nug koj tug phoojywg kuas koj paub txavtxim sab saib koj yuav ua lecaag txhaj qha tas peb ncu tau Vaajtswv tug txaj.