May 25, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Kuv yog tug kws muaj fwjchim miv dlua ndlais cov tubkhai huv tuabsi. Tsi tsimnyog kuv yuav tau lub npe hu ua tubkhai, rua qhov yaav taaglug kuv yog tug tsimtxom cov ntseeg Yexus heev kawg le. Najnub nwgnua mej pum kuv tsi zoo le yaav taaglug rua qhov Vaajtswv hlub kuv. Qhov kws nwg hlub kuv ntawd muaj nqe heev. Kuv ua haujlwm khwv dlua cov tubkhai huv tuabsi, tsi yog kuv siv kuv lub dlaag lub zug ua, tabsis yog Vaajtswv hlub kuv, kuv txhaj ua tau.” (1 Kauleethaus 15:9-10)

XAAV TXUG TEJNUA

Kev tsi ncaajnceeg yog tubsaab. Nwg coglug tseg tas yuav tau yaam zoo, tabsis nwg tsuas yog nyag yug txujkev kaajsab. Vim lecaag txhaj has le ntawd? Rua qhov kev ncaajnceeg yog yaam tsi muaj leejtwg yuav muab coj lug lujkiv tau.

Yog koj muaj lub tswvyim xaav tas, Vaajtswv yuav txaus sab rua tej yaam kws koj ua tau, ntawd tsuas zoo le roojtxab caws tog koj. Xaav txug yaam ntawd.  Yog koj tsuas xaav txug Vaajswv yuav txaus sab rua koj yog koj siv koj lub sijhawm tuabywv rua Vaajtswv nuav Nwg yuav txaus sab rua koj, lub sijhawm yog nyeem/kawm Vaajtswv txujlug, muab sijhawm hab muab Vaajtswv tug rua Vaajtswv hab ua timkhawv txug nwg zaaj rua lwm tug, nwg yuav rov ua rua koj paub txug tas koj tub tsi muaj sijhawm txaus yuav lug ua tej ntawd kuas tav. Koj yuav tsi xaav tas, yaam ntawm yog yaam tseeb kws noog zoo le koj yuav leeg txais ua tau.

Yog koj yog tug ua tau zoo, peb yuav tsi xaav tau tug Cawmseej. Yog koj yog tug ua tau zoo zoo lawm, koj yuav dlhau moog ua Vaajtswv tug yeebncuab rua qhov yaam koj ua ntawd hab yaam koj ua ntawd tsuas ua le tuabneeg nplajteb ua xwb. Txhua yaam huv peb lubneej yeej tsi muaj yaam zoo,  nwg tsuas yog yuav ua rua peb muaj teebmeem mivntsiv nrug Vaajtswv lossis yuav ua rua koj ntshais Vaajtswv.

Peb muaj qhov xaav txug Vaajtswv tug nyob sau Ceebtsheej txavtxim rua peb.  Nwg nyuaj rua ibtug xibfwb qha lossis namtxiv has tas,  “Daviv kawm tau tug C-. Npaub ua yaam txawv kawg.  Ntxawg ua siv nyog tau, tabsis nwg yuav ua tau zoo dlua ntawd.”  Nuav yog yaam peb muaj kev xaav txug Vaajtswv, hab peb yuav tsi muaj cuabkaav ua tau lubneej kws zoo nkawgnkuas yog has tas, peb ua lub neej tsi lim tawm huv Vaajtswv txujlug. Peb chiv lug ntawm muaj tug Ntsujplig Dlawbhuv ua tug coj thaus peb tau txais kev zaam txim lawm, tabsis nwgnuav peb yuav tsum ua rua Vaajtswv pum tas, Vaajtswv txhiv peb lub ua lubneej zoo rua Vaajtswv pum le qhov peb ua tau.

·         Yaam dlaabtsi nyob huv koj kev xaav txug Vaajtswv yog leejtwg?

  • Huv koj lubneej qhovtwg yog qhov koj yuav tau muab saib ua yaam tseemceeb nyob huv koj?

XYUM UA TEJNUAV

Xoj saib qhov chaws twg huv koj lubneej kws koj taabtom nrug sib nruagzug rua yaam zoo hab leegtxim tsi tau.