May 24, 2023

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Ib yaam nkaus le ntawd mej yuav tsum ncu ntsoov has tas, txujkev txhum tsi muaj fwjchim yuam mej lawm, rua qhov mej zoo le cov tuabneeg kws tuag lawm. Nwgnua mej ua mej lub neej rua Vaajtswv tau ntsejmuag, rua qhov mej nrug Yexus Khetos koom ib txugsa.  Yog le ntawd mej tsi xob pub txujkev txhum kaav mej lub cev kws txawj tuag, rua qhov txujkev txhum yeej yuav ua rua mej ua phem lawv le mej lub sab nyam.” (Loo Romans 6:11-12)

XAAV TXUG TEJNUA

Qhov teebmeem ntawm saab ntsujplig muaj yeej, nwg tseem tsi tau yaam koj muaj cuabkaav suav tau. Nwg tsi yog koj lub luag haujlwm; nwg yog koj kev leeg paub txug Yexus muaj cuabkaav ua tau.  Koj lub luag haujlwm yog koj teb lawv le Yexus kev muaj cuabkaav ua tau. Koj ua tsi tau yog tsi muaj Nwg.  Nwg yuav tsi ca le ua yog has tas tsi muaj koj.

Kuv nov txug ib tug tsaav lub tsheb phivkawv miv; nwg tau dlha tawm sau kev luj hab yeej tsi ua tuabzoo saib saib puas muaj tuabneeg lug moog. Nwg tub yuav laug ntsib teebmeem, lub sijhawm ntawd muaj ib lub tsheb luj 18 lublug lug nreg hab qheb lub qhovrais hab has tas,  “Hej, koj tsi pum dlaim paib ntawd los? Tug txivneej has tas, “Dlaim twg” Tug tsaav tsheb has tas,  “dlaim qha kev tshuam.” Tug txivneej ntawd teb has tas, “Well, nwg qheb lub qhovrais hab qw nrov le nrov nrov.”    Thaus muaj kev simsuam koj yuav tsum qw nrhav kuas koj muaj kev tawm lossis kev paab. Koj yuav ca koj qw txug Xataas lossis Yexus Khetos? Ntawd lus lug nug rua muaj tuab nqailug teb. Thaus muaj teebmeem lug txug koj yuav tau qw nrhav Yexus, Koj yuav tsum hab yuav ua. Xaiv nkag nubnua nrug Yexus koom ib txugsa.

·   Huv koj lubneej qhovtwg kws nwg zoo le kom kuas koj muaj feem koom nrug Yexus?

·  Yaam twg yog yaam koj yuav tau tswj taag los tswv dlua? koj yuav koom tau Yexus rua yaam koj tau ntawd lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Nug ib tug kws muaj ntsujplig ua tugcoj kuas pum has tas, nwg tseem pheej nrhav Yexus.