May 23, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vaajtswv hlub peb le ntawd tub yog nwg xaav coj peb lug nrug nwg sis raug zoo, hab tau txujsa ntev moog ib txhis kws peb ca sab has tas, nwg yuav pub rua peb.” (Titaus 3:7)

XAAV TXUG TEJNUA

Kuv xaav kuas koj pum peb lubneej yaav tomntej zoo lug ntawm Yexus. Titaus 3:3 has txug peb kev txhum. Titaus 3:4-6 has txug kev hlub. Hab Titaus 3:7 has txug yaam ci ntsaa ab. “Tau txujsa ntev moog ibtxhis kws peb ca sab has tas, Nwg yuav pub rua peb.”  Ntawd tau has txug yaam kws yuav muaj lug.  ntawd has txug yaam peb yuav tau pegsuab.  Peb tau tej kws Vaajtswv yuav muab rua peb hab txaus sab rua tej kws peb yuav tau huv Yexus Khetos.  (Loo 8:7). Koj puas paub txug yaam kws peb yuav tau ntawd yog dlaabtsi?  Yaam qubtxeeg qubteg peb tau ntawd txhais tau tas peb muaj feem muaj tug ib yaam nkaus.  Peb yog Vaajtswv ncaajceg.  Peb muaj feem tau taagnrho txhua yaam tsaav kws yog yaam zoo tshaaj kws yuav muaj lug.

Nwgnuav, Vaajtswv hu tug Ntsujplig Dlawbhuv yog qhov puavpheej le qhov nyaj nas ua peev them rua peb lawm. Nwg yog yaam muaj nas tseg tuav yaam peb yuav ntawd ca. Koj puas paub lus lug muab nyaj nas ca lub ntsab yog has le caag?  Yog has tas, koj yuav yuav ib yaam ib qhov dlaabtsi luj hab kim, xws le tsev, koj yuav tsum muab ib qhov nyaj lug nas tseg. Qhov ntawd yog qhas tas, koj yuav yuav yaam ntawd. Tug Ntsujplig Dlawbhuv nyob huv koj lub sab yog qhov nyaj muab na koj tseg rua ntawm Vaajtswv.  Koj yuav tau yaam kws koj yuav yuav ntawd lawv le kevcai tsi ntev tomqaab.  Koj yeej tsi tau tau yaam ntawd nwgnua; nwg yog yaam pegsuab koj yuav tau.  Qhov ntawd tub qha rua koj paub lawm has tas, lub nplajteb nuav tsi yog peb lub tsev. Peb tsuas yog tuabneeg tuaj ua qhua, hab peb tog tsi taug moog txug nub yaam ntawd muaj lug txhaj yog yaam kws yuav nyob moog ib txhis.

·  Koj kev nrug Yexus moog, puas ua rua koj ca sab tau tas koj yuav tau yaam zoo tshaaj yuav muaj lug rua koj? Vim tug dlaabtsi?

·  Koj yuav qha rua lwm tug kuas muaj kev ca sab huv Yexus txug yaam kws nwg yuav tau yaav pegsuab lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Sau tej yaam kws ua rua koj ntshaw yaam pegsuab, ces tsuas sau vim lecaag Vaajtswv txujlug txhaj sau rua koj kuas koj muaj kev ca sab rua yaam ntawd.