May 22, 2023

 NQAILUG RUA NUBNUA

“Tabsis thaus tug Vaajtswv kws yog peb tug Cawmseej, nwg qha nwg txujkev hlub rua suavdlawg, nwg cawm peb dlim peb tej kev txhum. Nwg ua le ntawd tsi yog vim peb ua ib yaam haujlwm zoo, tabsis vim nwg hlub peb xwb. Nwg kuas nwg tug Ntsujplig ntxuav peb kuas peb yug dlua tshab, hab muaj lub neej tshab. Nwg kuas Yexus Khetos tug kws yog peb tug Cawmseej pub nwg tug Ntsujplig puvntoob rua peb.” (Titaus 3:4-6)

XAAV TXUG TEJNUA

Taamsim nuav kev hlub yog dlaabtsi? Nwg yog Leejtxiv txujkev hlub; nwg yog qhov ntxuav kuas tshab hab kev yug dluab tshab ntawm Ntsujplig Dlawbhuv.  Nwg ua rua koj yog tug tuabneeg tshab, hab Nwg ceev kuas koj pheej muaj lubneej tshab.  Nwg txhais tau has tas, tseem pheej ua taagzug. Nub dlhau nub, sijhawm taag sijhawm tuaj, Nwg ceem peb, Nwg tsim peb dlua tshab, Nwg ua dlua rua peb, hab Nwg kuas peb muaj lubneej tshab.  Nwg txujkev taabncuab yog yaam tshab rua peb txhua txhua nub. Nwg tsi yog zaam txim rua peb  hab nwg tseem has, Ntawd yog.” Nuav yog kev hlub ntawm Vaajtswv.  Nwg yog txujkev hlub tseeb ntawm Leejtxiv.  Nwg yog tegnuam ntawm Ntsujplig Dlawbhuv cawm peb kuas peb dlim ntawm kev pluj kev tuag lug ntawm Leejtub.

Yog peb ua lubneej nrug Yexus Khetos, tug Ntsujplig Dlawbhuv yuav yog tug pheej txhoov peb lub sab. Nwg pum peb tej kev ntshai, hab Nwg pum peb lub kuas muag. Nuav txhaj yog qhov kev hlub txhwjxeeb ntawm Vaajtswv rua peb. thaus peb leeg hab txais yuav Yexus, peb tau txais txujsa kws nyob moog ibtxhis.   Lug ntawm Nwg, peb lub txim raug zaam, raug hloov dlua tshab hab peb yuav tau txais Nwg tug tshwjchim pegsuab. 

·  Thaus twg yog thaus lub sijhawm koj txujkev ntseeg tsuag? Vaajtswv yuav txhaab kuas koj rov muaj kev ntseeg tshab tau lecaag?

·  Koj puas paub lub sijhawm twg yog lub sijhawm koj xaav tau kev paab lug ntawm saab ntsujplig kuas koj ua dlua tshab?

XYUM UA TEJNUAV

Thov Vaajtswv hab paab tug tuabneeg kws koj paub tas yuav tsum tau saab ntsujplig rov ua dlua tshab.