May 21, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yog le ntawd txujsa kws nwgnua kuv muaj tsi yog kuv txuj, tabsis yog Yexus Khetos txuj. Qhov kws nwgnua kuv muaj txujsa nyob tub yog vim kuv ntseeg Vaajtswv tug Tub, tug kws hlub kuv hab muab nwg txujsa txhwv kuv. Kuv yeej tsi vwj Vaajtswv nploojsab hlub txheej. Yog Vaajtswv coj tug kws xyum ua lawv le Vaajtswv txuj kevcai los nrug Vaajtswv sis raug zoo lawm, ces qhov kws Yexus Khetos tuag yeej tsi muaj nqes dlaabtsi hlo le.”(Kalatians 2:20-21)

XAAV TXUG TEJNUAV

Huv qaab txujcai, koj yog ibtug qhev rua koj tugkheej.   Huv kev txobthuam, koj ibtug qhev rua lwm tug, tabsis Vaajtswv Kev hlub yuav teeb kuas koj muaj kev ywjpheej ntawm txhua yaam. Ntawm yog nruabnraab sau Yexus Khetos tug ntoo khaublig. Tug ntoo khaublig yog tug ncej ntawm kev ywjpheej,  nwg yog tug khaublig qha peb pum kev yeejpheej. Tug ntoo khaublig teeb kuas peb dlim ntawm txuj kevcai rua qhov  txhua nqai kevcai tua peb, tabsis huv Yexus Khetos cov ntshaav ua rua peb raug zaam. Sau tug ntoo khaublig, txujcai kws luas txobthuam. Koj yuav txobthuam kuv, tabsis kuv paub tas, kuv yog leejtwg lawm, hab Nwg hlub kuv txaus txug qhov nwg tuag rua kuv.

Rua qhov kuv tuag nrug Yexus Khetos, txujcai tsi muaj cai yuam tau kuv. Nwg yog ibyaam hloov kuv lubneej. Nwg muab nwg tug kheej rua peb yog le ntawd qhov ntawd txhaj yog qhov Nwg hlub peb. Txujsa kws najnub nwgnua kuv muaj yog kuv ua lubneej muaj txujkev ntseeg nyob huv Nwg tug Tub kws Vaajtswv hlub kuv hab muab Nwg tugkheej rua kuv.

  • Yexus muaj tug txajnrig ntau npaum lecaag rua koj txhua nub?
  • Yaam dlaabtsi twg ua kev nyuaj rua koj nyob huv koj txujkev ntseeg Yexus?

XYUM UA TEJNUAV

Sau tej nqai nyob huv tej nub koj yuav tau ua hab muaj feem ua.  Tshwj tej nqai ntawd yaam twg koj yuav ua taag le ua yaam twg, saib yaam ntawd rua huv koj txujkev ntseeg saib yuav ua lecaag txhaj ua tav rua huv Yexus Khetos.