May 20, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Nwgnua peb muaj kev thaajyeeb rua qhov Yexus Khetos tub tso peb cov kws ua qhev dlim lawm. Yog le ntawd mej yuav tsum muab sab rau ntseeg tsi xob pub leejtwg coj mej rov qaab moog ua qhev dlua.”(Kalatians 5:1)

XAAV TXUG TEJNUAV

Nwg yog lug “ntawm kev hlub ua rua koj tau txais kev cawm lug huv kev ntseeg, hab ntawd tsi yog lug ntawm koj tug kheej; nwg yog qhov khoom pub lug ntawm Vaajtswv: (Efexaus 2:8). Tsi yog koj thov tau, tsi yog koj yuav tau, tsi yog koj qev tau, tsi yog koj txhaav tau, hab tsi yog koj yuav cale khwv tau. Nwg yog lug ntawm Vaajtswv kev hlub; kev cawm lug ntawm Yexus cov ntshaav sau ntoo khaublig them taag rua koj.  Thaus Yexus ua tav, nwg yeej tav lawm tag.  Koj yuav tsi taag ua dlaabtsi ntxiv, hab koj yuav ntxiv tsi tau dlaabtsi rua—ntawm yog kev hlub huv Vaajtswv tegnum ua rua koj xwb. Txujkev hlub ntawm Yexus Khetos yog txujmoo zoo yog has txug Nwg: kev tuag, faus hab sawv rov muajsa.

Koj yuav has tas, “Aws, Kuv ntseeg nwg txuj kev cawmdlim.”   Koj dlim lug ntawm tug Vaajtswv txujkev hlub tug kws lug cawm kuas koj dlim tsi yog lug ntawm koj txujkev ua tau. Koj yuav xaav has tas, yog kuv ua tuabneeg zoo, kuv yuav tau moog sau Ceebtsheej.” Paulaus has yog kev ncaajncees lug huv txuj kevcai, ces Yexus khetos kev tuag tsi muaj qaabhau dlaabtsi (Kalatians 2:21).

Kev dlim tsi yog qhov peb moog huv tuamtsev, tsi yog yaam kws peb ntseeg rua ibqhov ibyaam dlaabtsi, Nwg yog yaam peb leeg txais ib leej ibtug twg. Yexus yog txujsa, yog qhovtseeb hab nwg yog txujkev moog txug Ceebtsheej.

  • Vim lecaag tuabneeg txhaj yuav tau muab puab txujkev ntseeg tso rua huv Yexus Khetos?
  • Yaam dlaabtsi sim koj kev ntseeg kuas koj tso Yexus tseg?

XYUM UA TEJNUAV

Thov Vaajtswv rua koj ibtug phoojywg lossis rua tug koj hlub kuas nwg  ntseeg hab leeg txais yuav Yexus Khetos thawj thawjzag huv nwg lubneej.