May 19, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Nwg cawm peb dlim peb tej kev txhum. Nwg ua le ntawd tsi yog vim peb ua ib yaam haujlwm zoo, tabsis vim nwg hlub peb xwb. Nwg kuas nwg tug Ntsujplig ntxuav peb kuas peb yug dlua tshab, hab muaj lub neej tshab. Nwg kuas Yexus Khetos tug kws yog peb tug Cawmseej pub nwg tug Ntsujplig puvntoob rua peb. Vaajtswv hlub peb le ntawd tub yog nwg xaav coj peb lug nrug nwg sis raug zoo, hab tau txujsa ntev moog ib txhis kws peb ca sab has tas, nwg yuav pub rua peb.” (Titaus 3:5-7)

XAAV TXUG TEJNUAV

Vaajtswv txujlug qha rua peb kawm paub has tas, “tsi yog ua num, kuas ibleeg ibtug yuav khaav tsi tau.”  (Efexaus 2:9).  Peb tau moog sau Ceebtsheej lug ntawm Vaajtswv  kev hlub, hab nwg txhwjchim, qhuas hab txhawbnqaa rua nwg.  Vaajtswv kev hlub yog dlaabtsi? Nwg yog kev cawm dlim yog kev hlub lug ntawm Leejtxiv, Nwg yog yaam kws Vaajtswv tegnum ua lug huv tus Ntsujplig.

Vaajtswv kuj tsaa peb dlua tshab-peb tau raug dlawbhuv lug ntawm Nwg.  Koj tau ua kev txaug kev txhum.  Koj tau ua tubsab tugnyag lossis ua saib tsi taug lwm leej lwm tug.  Tabsis thaus koj tau txais kev dlim, koj raug ntxhuas dlawb le dlau lug huv Yexus Khetos cov ntshaav.

·  Thaus twg koj raug sim txug koj tegnum zoo kws koj ua txaus yuav coj koj kuas dlim?

·  Thaus lub sijhawm twg yog lub sijhawm koj ntsuag tsi tau koj txujkev ua zoo lawv le Vaajtswv tug dlejsab?

XYUM UA TEJNUAV 

Xaav txug saab kws koj yuav moog rua: txaus sab txug koj tug kheej tej haujlwm zoo es koj txaaj muag vim has tas koj tsi tau ntsuag txug txuj cai. Thov Vaajtswv khu koj lub sab kuas hum Vaajtswv sab.