May 18, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Rua qhov yaav taaglug peb yeej yog tuabneeg ruam, tuabneeg tawvncauj, tuabneeg ua txhum, peb qaug rua kev phem kev qas, hab rua ib puas tsaav yaam kev lomzem. Peb lub sab najnub xaav phem, ntshaw luas tug hab ib tug ntxub ib tug. Tabsis thaus tug Vaajtswv kws yog peb tug Cawmseej, nwg qha nwg txuj kev hlub rua suavdlaws.”(Titaus 3:3-4)

XAAV TXUG TEJNUAV.  

Peb tau koobmoov rua qhov Vaajtswv hlub peb.  Ntawd yog kev hlub. Vaajtswv tsi tau hlub rua qhov peb yog tuabneeg tseemceeb; peb tseemceeb rua qhov Vaajtswv hlub pebNtawd txhaj yog txujmoo zoo has txug.

Mej coob tug siv ua zoo kuas tau kev moog sau Ceebtsheej,  koj ua tau zoo le ntawd tau lecaag?  koj yeej tsi muaj kev ncaajnceeg kws yuav ua tau.  Tej kws koj ua ntawd yeej coj tsi tau koj moog Ceebtsheej tsuas yog Vaajtswv txujkev taabncuab hlub lug ntawm koj kev ntseeg.  Koj yuav sim ua zoo tshaaj le qhov kev hlub ntawm Vaajtswv los nwg yeej yuav ua tsi tau le.

Kuv nyeem txug ib tug txivneej nwg nplaamteg poob sau lub nkoj rua huv tug Dlej Niagara. Tug dlej dlwg moog rua ib lub tsaagzeb, hab nwg sim cawm nwg tug kheej, hab muab tuabneeg sim cawm nwg, yog le puab txhaj pov hlua moog rua nwg. Nwg tuav txuj hlua ib nyuas plag, tabsis nwg pum ib yaavntoo dlwg lug yuav dlhau nwg hab nwg txhaj tso txuj hlua tseg hab moog tuav yaavntoo.  Txawm yog koj tuav dlaabtsi yog koj tsi txuas tau rua txuj hlua kws yog kev taabncuab ntawm Vaajtswv lub sab, koj yeej yuav phomsij.  Kev cawmdlim tsi yog ua tau lug ntawm peb kev ua zoo, tabsis lawv le Nwg kev hlub-Nwg cawm peb.

·  Thaus twg koj txujkev ua haujlwm zoo ua rua koj muaj nqe heev?

·  Koj puas sim ua koj txuj kev ntseeg lug ntawm koj tug kheej lub zug? Vim le caaag qhov nuav tsi yooj yim ua?

XYUM UA TEJNUAV

Sau ib co “zoo tej haujlwm” kws koj tau ua tsi ntev lug nua es xaav has tas yuav tau moog sau Ceebtsheej. Txus fwjchim leeg tej ntawd rau Vaajtswv.