May 17, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yexus Khetos nwg muab nwg txujsa lug txhwv peb kuas peb dlim txhua yaam kev phem, hab paab peb txhua tug kws yog nwg tug kuas peb ua tau tuabneeg zoo kawg nkaus, hab kuas peb muaj lub sab kublug ua ib puas tsaav yaam haujlwm zoo.”(Titaus 2:14)

XAAV TXUG TEJNUAV

Koj yuav tau kawm txug qhov koj tawmtsaam kev lub nplejteb nuav qug koj tawm. Vaajtswv txujlug has tas, “Txawm le ntawd ca nwg tug kws xaav tas nwg tug sawv tau lawm nyob tsaam nwg tsuas ho yuav qaug” (1 Kauleethaus 5:12).  Yaam dlaabtsi lug sim qug Lauj tawm huv Chivkeeb 13?  Nwg yog nyaj txag, kev ntshaw, hab lub neej kws ua rua nwg tso tsi tau lub nplajteb tseg coj nwg tawm. Lauj tsi muaj kev thov Vaajtswv. Nwg tsi nrhav Vaajtswv. Nwg tsi xaav txug lubneej zoo rua nwg cov mivnyuas.

Nwg pheej has, cov hluas tau has, “Khwv kuas yug tau nyaj ib yaam le koj yuav khwv tau.” Hab tseem has, “Awshwv, tug txivneeg tseem ua neej nyob.” Tsi, ntej yeej yuav tuag. Hab tomqaab nwg tuag, nwg yeej yuav tau ntsib Vaajtswv.  Ib Yauhaas 2:16 has tas, “Ib puas tsaav yaam kws yog nplajteb le, tej kws qhov muag pum hab xaav yuav, txhua yaam huv nplajteb kws tuabneeg qhuas has tas, tseemceeb, tej ntawd puavleej yog nplajteb le tsi yog Leejtxiv le.” Lauj pum yaam lub qhovmuag ntshaw huv saab qajtawv, Lub nroog Xaudoom tej kev vaammeej.  Nwg tsuas pum nwg txuj kev ntshaw huv nwg lubneej yaam ntawd tsi yog lug ntawm Vaajtswv.  Koj yuav tau txhua yaam tsaav hab tseem noog zoo le yaam ntawd tsuas yog thau tawm ntawm Vaajtswv.  Lub nplajteb nuav ua rua Lauj lub qhovmuag faam hab ua rua nwg tej tub tej ntxhais qaug rua kev sib dleev tawmtsaam Vaajtswv.  Yaam kws tuabneeg pum tas zoo nyob huv nplajteb yog yaam kws lug qug peb hab coj peb tawm ntawm Vaajtswv.

·         Huv koj lubneej yaam kws koj taabtom raug es thau tawm ntawm Vaajtswv yog dlaabtsi?

·         Koj yuav xaav hab ua lecaag rua yaam koj noog zoo le yaam ntawd taabtom thau koj ntawd tau lecaag?

·          

XYUM UA TEJNUAV

Thaas nrug cov tuabneeg nrug koj nyob ibcig zes txug yaam kws yog nplajteb le kws yuav qug koj kuas koj tso Vaajtswv tseg yog dllaabtsi. Muaj kev thov Vaajtswv nrug nwg rua yaam ntawd.