May 16, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Rua qhov Vaajtswv tub qha nwg nploojsab hlub kws nwg lug cawm txhua leej tuabneeg rua suavdlaws paub lawm. Nwg ua le ntawd tub yog nwg xaav kuas peb noog nwg lug, hab tso peb tej kev phem kev qas tseg, hab kuas peb paub tswj peb lub sab, ua tau tuabneeg ncaajnceeg, hab coj tau lub neej zoo huv nplajteb nua lawv le Vaajtswv lub sab nyam. Rua qhov peb taabtom ca sab ntsoov tog nub kws suavdlawg pum peb tug Vaajtswv Yexus Khetos kws yog peb tug Cawmseej lub fwjchim ci ntsaa ab. Yexus Khetos nwg muab nwg txujsa lug txhiv peb kuas peb dlim txhua yaam kev phem, hab paab peb txhua tug kws yog nwg tug kuas peb ua tau tuabneeg zoo kawg nkaus, hab kuas peb muaj lub sab kublug ua ib puas tsaav yaam haujlwm zoo.”(Titaus 2:11-14)

 

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Vaajtswv kev hlub coj Nwg  qhov muaj nqe rau peb.  Vaajtswv kev hlub coj Nwg kuas muab ntau yaam zoo rua peb. Hab Vaajtswv kev hlub coj Nwg muab nwg txujsa lug txhiv peb txhua tug, txhua sijhawm txawm yuav yog peb yog tuabneeg txhum npaum lecaag los tsuas yog peb lug cuag nwg hab thov nwg zaamtxim rua peb.  Nwg tsuas muaj ibyaam kws khwv tau, tabsis nwg tsuas muaj ntau yaam kws yuav tau kawm paub txug.  Peb zaaj lug yog has tas, “Ntawm Vaajtswv kev hlub….tau lug tshwm rua txhua tug tuabneeg, hab qha peb” kuas peb paub ua peb lubneej ncaajnceeg, dlawbhuv hab lub lubneej lawv le Nwg tug dlejsab thaus peb tseem ua neej nyog huv qaabntuj khwb nuav. Dlaab tsi xaav kuas koj nov hab paub txug zaaj lug kws has txug kev hlub.  Tabsis nwg yeej tsi leeg paub Vaajtswv kev hlub, nwg yuav tsi leeg paub kev hlub.  Vaajtswv ua ntau yaam rua koj muaj kev ywgpheej tsi muaj txhum, nwg tso peb dlim kuas peb ua tau lubneeg nrug Vaajtswv hab nrug Nwg tug Tub Yexus lug ntawm Vaajtswv Ntujplig tug Dlawbhuv lub fwjchim.

 

·         Yaam dlaabtsi koj lubneej coj txawv thaus koj lug ua tug ntseeg? Yaam dlaabtsi huv koj lubneej tseem zoo lequb? Yaam dlaabtsi koj yuav tau hloov?

·         Leejtwg koj puas paub tas nwg yuav tsum xaav tau Vaajtswv Kev hlub ?

 

XYUM UA TEJNUAV

Qha nrug lwm tug txug Vaajtswv kev hlub, hlub tau koj lubneej lecaag.