May 15, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Koj yuav tsum qha cov tub hluas ib yaam nkaus kuas puab paub tswj puab lub sab. Koj yuav tsum ua ib puas tsaav yaam haujlwm zoo rua puab xyum. Thaus koj qha Vaajtswv txujlug koj yuav tsum ua tuab zoo qha tag tag, tsi xob laam tau laam qha.” (Titaus 2:6-7)

 

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Ob peb nub dlhau lug, Kuv tau txais ib tsaab ntawv, hab kuv paub tug tuabneeg ntawd zoo. Tsaab ntawv sau has tas, “Xibfwb, kuv txaus sab rua koj txujlug kws has txug kev hlub.  Nwg yog ib qhov zoo kws kuv tau lus lug koj has tas, “Rua qhov Vaajtswv kev hlub, pebtxhaj muab tau” kuv zoo sab kawg le koj tsi tau has txug ib feem nkaum huv Vaajtswv Txujlug phoo qub kws yog Vaajtswv has kuas muab ib feem kaum xwb tabsis kev hlub huv Vaajtswv tsem ho yuav muab tshaaj.

 

Vaajtswv txujlug has txug kev ncaajnceeg huv txujcai tau tav nyob huv peb. Nwg tsi yog qhov peb has tas,  “Nwgnua kuv dlim lub ntawm Kev hlub, kuv yuav ua neej nyob lawv le Vaajtswv kev coj.” Tsi yog peb yuav ua neej nyob sab tshaaj ntawd rua qhov peb muaj kev hlub lug ntawm Yexus nyob huv peb.

 

Txujcai has “Tsi xob ntxag luas quaspuj quasyawg” (saib Tsivdlim 20:14); Kev hlub tsi tau txhais tas koj ua. Txujcai has tas, “Tsi xob tubsaab” (saib Tsivdlim 20:15); ntawd tsi tau txhais tas peb ua tau. Qhovtseeb kev ncaajnceeg huv txujcai yog tav nyob rua huv peb. Muaj tug has tas,  “Kuv yuav tsi ua haujlwm cawm kuv tug nplig, rua tegnum kws Vaajtswv tub ua tav lawm, tabsis yuav ua haujlwm le tug ua qhev, rua qhov lug ntawm Vaajtswv kev hlub lug ntawm nwg leejtub. ”

·         Txujcai nqai twg huv Vaajtswv Txujlug ua rua koj muaj teebmeem nrug?

·         Txij thaus koj tau lug nrug Yexus moog, koj tug xeebceem tau hloov moog ua tau koj lubneej zoo lecaag lawm?

 

XYUM UA TEJNUAV

Sau tej lug kws Yexus qha es ua rua koj khuamsab tshaaj. Thov Vaajtswv hloov koj lub sab rua yaam ntawd kuas koj muaj lub sab dlawbpaug pehawm nwg.