May 14, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej ca le ua tuab zoo noog, kuv yuav qha ib zaaj kws mej tsi tau nov dlua rua mej noog. Tsi yog peb txhua tug yuav tuag taag huv tuabsi, tabsis thaus luas tshuab raaj tshuab paajnruag  zag kawg, tuab plag tuab ntsais muag xwb peb txhua tug lub cev yuav plhis dlua tshab taagnrho huv tuabsi. Rua qhov thaus suab raj suab xyu nrov, thaus ntawd Vaajtswv yuav tsaa cov tuabneeg kws tuag lawm sawv rov qaab lug. Peb txhua tug yuav plhis dlua tshab taagnrho huv tuabsi, hab peb puavleej yuav muaj lub cev kws tsi txawj tuag (1 Kauleethaus 15:51-52)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Ibtug namtsev hab nwg obtug mivnyuas nyob huv puab lub vaajzaub yaam lomzem txawm muaj ibtug ntseeb yaam raws nyob sau nwg lub hauvcaug hab plev nwg. Tug mivnyuas ntawm txawm pib quaj hu nwg nam hab lub qhov nwg ntseeb plev ntawm txawm pib o ua pob tuaj ces tug ntseeb ntawd pheej yaa moog yaa lug puagcig tug miv ntxhais, nwg nam has rua nwg has tas, tsi xob ntshais, txaav lug nuav, kuv yuav qha dlaabtsi rua koj. Saib ntsoov rua nwg tug nuv saab npaab. Koj puas pum qhov ntseeb plev nuav? Thaus tug ntseeb plev koj tug mivkwv nuav saib nwg tug ples tseem nyob nuav. Koj puas paub tas ua caag tug ples tseem nyob rua ntawd? Koj puas paub ntseeb ua lecaag rua? Nwg yuav tsi plev koj nwg tsuas plev tau tuabzag xwb, mivntxhais xob ntshai mog nwg yuav tsi plev koj lawm rua qhov koj nwg tseg nwg tug ples ntsa rua ntawm koj tug kwv nuav lawm. Nwg yuav quaj lujles yaam puagcig koj, tabsis yuav tsi plev koj lawm.”

Tug ples ntawm txuj kev tuag raug muab coj tawm lug ntawm Yexus Khetos. Kev tuag yuav ua tsi tau lecaag rua koj.  Kev tuag tsua nyob ntawd kuas koj ntshais, tabsis Yexus tub muab tug ples rhu ntawm ntawm txuj kev tuag hab cov moog log lawm.

·  Koj xaav lecaag txug txuj kev tuag?

·  Koj puas muaj kev ruajsab huv Yexus Khetos coj koj kuas koj tsi xob txhawj txug, txawm koj yuav raug lossis ibtug huv koj tsev tuabneeg tuag?

 

XYUM UA TEJNUAV

Thov hab qha rua Vaajtswv vim lecaag koj tseem pheej ntshai kev tuag.  Muab Vaajtswv txujlug kws koj kawm nubnuav lug txom kuas koj muaj kev casab huv koj kev nrug Yexus moog tomqaab muaj kev tuag lug txug.