May 13, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tej tuabneeg teb has tas, Puas muaj leejtwg ntseeg tej kws nwgnua peb qha? Puas muaj leejtwg pum has tas, tej nua yog tug TSWV txhais teg ua? Tug TSWV yeej pum zoo kuas nwg tug tubqhes luj hlub yaam nkaus le tsob ntoo kws nrhau caag rua huv dlaim aav qhuav. Tug tubqhe ntawd tsi muaj meejmom, tss zoo saib hlo le, peb txhaj tsi quavntsej nwg. Nwg tsi muaj ib qho dlaabtsi zoo txaus ua rua peb movtshua, lossis qug tau peb nploojsab moog npuab nwg.”

(Isaiah 53:1-3)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Thaus koj xaav txug Vaajtswv rov lug rua huv lub nplajteb lug ntawm Yexus, Koj yuav xaav txug nwg yuav zoo le ib tug cov tuabneeg Yudais ibtug caij neeg fuabcua lug. Tabsis nwg yuav lug lecaag? Nwg lug yug le ibtug mivnyuas mogab huv Npeleheem, iblub zoo miv huv ib lub nroog tsi tseemceeb dlaabtsi. Koj yuav xaav tas nwg tau tu nwg lujhlub huv ibtug yawm kwsntoo tug tub hab tseem raug tuabneeg zejzog ua saib tsi taug huv zog kws muaj lub npe hu ua Naxales. Koj yuav xaav tas nwg yuav lug zoo yaam nkaus tug tub muajtxag npluanuj hab muaj fwjchim, tabsis nwg rua rau khawv khau khab hab nyob tsi muaj vaag muaj tsev hab nwg tseem hab tas txawm yog ib lub nyuam tog rauncoo los tub tsi muaj Nwg rau.

 

Txawm le tuabneeg lub qhovmuag pum Yexus hab nug, “Nwg puas tseem npaum lecaag!? Peb yog yuav pib has txug nwg lubneej pib hauvpaug ti ntsis, peb yuav has tsi paub taag txug nwg lubneej. Nwg tau muaj ntau yaam txujci tseemceeb. Nwg ua yaam zoo hab qha kev hlub rua peb le nwg lubneej rua peb pum huv Vaajtswv txujlug. Nwg tsi muaj ib qhov txhum tabsis tsuas yog tuabneeg kuas nwg rua numtswv has tas, nwg yog tuabneeg ua txhum. Lubneej tsi zoo le tuabneeg xaav, tabsis tej kws tuabneeg pum nwg ua ntawd ua rua tuabneeg pum Vaajswv lub fwjchim, Vaajtswv tug tshwjchim hab muaj nqe kws tsim nyog qhuas.

 

·         Yaam dlaabtsi lug rua huv koj kev xaav thaus koj xaav txug Yexus yog leejtwg?

·         Yaam dlaabtsi ua koj xaav txug Yexus lubneej nyob nplajteb qha koj paub txug Yexus? Puas tseem muaj tej yaam koj khuamsab txug?

 

XYUM UA TEJNUAV

Xaav txug qee tug koj pum nwg lubneej ua qha koj pum txug Yexus txujkev hlub lecaag. Nug tug ntawd qha koj kuas koj paub txug vim lecaag nwg txhaj ua tau le ntawd.