May 12, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Thaus ntawd mej yuav tsaa ncauj hu kuv. Mej yuav tuaj thov kuv paab mej, kuv yuav teb mej tej lug thov. Thaus mej nrhav kuv, mej yuav nrhav tau, rua qhov mej nrhav kuv kawg mej sab mej ntsws. Kuv has tas, mej yeej yuav nrhav tau kuv tag, hab kuv yuav coj mej rov lug nyob huv mej lub tebchaws. Kuv yuav sau mej huv txhua lub tebchaws hab txhua qhov kws kuv ua rua mej tsiv moog nyob ua saab ua sua, rov qaab lug nyob lub tebchaws kws kuv ntab mej tsiv tawm moog ua luas cevqhev. Tej lug nua yog kuv tug kws yog tug TSWV has.”(Yelemis 29:12-14)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Koj puas paub Kev hlub kws cawm koj luj npaum lecaag? tsi yog qhov kws kev zaam peb lug txim xwb tabsis yog nwg npaaj rua koj lubneej yaam pegsuab lug ntawm qhov nwg coj koj lug nrug Vaajtswv sis raugzoo sau ntoo khuablig. Ntawd yog kuas peb muaj kev phoojywg tau nrug Yexus. Koj puas paub Yexus xaav tau koj hab xaav nrug koj thaam?  Vaajtswv yog Vaajtswv kev hlub, ntawd yog qha rua nwg tas koj hlub nwg yog hlub lwm tug, thaus koj hlub lwm tug tub yog koj hlub rov qaab rua nwg?  Ntawm txhaj yog qhov Vaajtswv txujkev hlub luj kawgnkaus rua peb. Vaajtswv tsi yog yuav tsim koj tuabtug lug ua nwg txuj dlejnum. Yog tsuas xaav kuas peb teevtam nwg, nwg tub muaj cov timtswv sau ceebtsheej txaus teevtam nwg. Vaajtswv tsim peb kuas peb hlub Vaajtswv hab qha tej kws Nwg tsim peb zoo le nwg tug yaamntxwv, txaus sab rua qhov nwg tsim peb zoo le nwg tug yaam ntxwv. Thaus peb thaam nrug nwg, peb yuav tsum xaav txug tas, yaam zoo kws peb xaav tau hab pum ntawm nwg. Txawm yuav yog yaam ntawd, luj, miv, tseemceeb lossis tsi tseemceeb, tej zag koj yuav xaav has tas, tej yaam miv miv tsi tsimnyog yuav nrug nwg thaam. Tabsis kuas koj ncu tas koj tug mivnyuas thaus nwg lug cuag koj nrug koj thaam koj tsi tau xaav txug tas yaam yuav tsum yog yaam tseemceeb lug nrug koj thaam, koj tsuas xaav tas, kuv zoo sab txawm yog nwg lug has tuab lu rua koj Hi, kuv txiv xwb los koj tub zoo sab vim nwg tseem ncawg koj hab fwm koj nwg txhaj lug has le ntawd rua koj, ntawm Vaajtswv los tuabyaam nkaus le ntawd. Tej zag koj yuav xaav has tas, yaam nuav txhaj yog yaam tseemceeb rua Vaajtswv heev, tabsis yaam ntawd Vaajtswv saib zoo le tub tsi tseemceeb dlaabtsi vim rua qhov huv Vaajtswv txhua yaam puavleej tseemceeb tuabyaam nyob huv Vaajtswv lub tebchaws. Koj tig moog saib huv chivkeeb tshooj ib thaus Vaajtswv tsim tau tej nub ntawd, Nwg has tas, zoo kawg nkaus hab Vaajtswv txaus sab rua tej kws nwg tsim ntawd, ntawd yog yog nub……!

 

·         Koj nrug Vaajtswv sis thaam ntau npaum lecaag? koj nrug Vaajtswv thaam txug dlaabtsi?

·         Thaus koj nrug Vaajtswv sis thaam yaam dlaabtsi ua rua koj nyuaj tshaaj es yuav tsi kaam thaam tau nrug Vaajtswv?

 

XYUM UA TEJNUAV

Lug saib txug thaus koj muaj teebmeem tsi xaav nrug Vaajtswv sis thaam. Nug thov Vaajtswv kuas koj muaj lug nrug nwg thaam thaus koj lug nrug nwg thaam.