May 11, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vaajtswv tug Ntsujplig pub ib tug muaj tswvyim has tej lug thoobtsib tonrog, pub ib tug muaj tswvyim txawj qha, tabsis puavleej yog tib tug Ntsujplig pub. Vaajtswv tuab tug Ntsujplig ntawd pub ib tug muaj kev ntseeg, pub ib tug muaj fwjchim khu tau tej tuabneeg mob. Ib tug muaj fwjchim ua tau tej txujci tseemceeb, ib tug cev Vaajtswv lug, ib tug paub saib tej tswvyim kws yog Vaajtswv tug Ntsujplig le hab tej kws tsi yog. Ib tug txawj has lug txawv txawv, ib tug txawj txhais tej lug txawv txawv ntawd. Tabsis ib puas tsaav yaam nua puavleej yog Vaajtswv tuab tug Ntsujplig pub. Nwg pub txhua tug nyag muaj nyag tswvyim lawv le nwg pum zoo pub.”(1 Kauleethaus Corinthians 12:8-11)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Vaajtswv coj peb lug koom ua ibqoo ua ib lugcev. Tejtug yog qhovmuag, tejtug yog qhovntsej hab tejtug yog teg yog taw. Peb txhua tug muaj ib qhov koobmoov txawv rua ibtug, hab cov koobmoov yog muab lug kuas ua haujlwm ua ke huv Tswv Yexus Khetos.  Koj puas xaav paub txug yaam koobmoov kws tug ntsujplig muab yog dlaabtsi? Koj yuav kawm paub yaam ntawm tejtug tau kawm lug ntawd koj kawm paub thaus cov ntseeg ua ua kev huv Vaajtswv tegnum yuav ua rua koj paub.

 

Peb kawm paub ntsujplig tegnum yog thaus peb ua ua ibqoo uake huv Yexus Khetos lubcev lawm yuav ruaj hab khov npaum lecaag. tsi xob xaav has tas, koj najnub tuaj nyob huv koj lubrooj thaus pehawm Vaajtswv nwg tsim tseemceeb dlua le tua coj komtswj, puastsawg leej coj komtswj es tsi muaj tuabneeg nyob ntawm cov rooj los yog txug sijhawm le ntawd nwg yeej yuav coj nwg. Tug ntsujplig tegnuam rua koj kuas koj tuaj nyob ntawm lub rooj sub tug coj txhaj le zoo coj es ua le koj xaav nib tug coj lossis koj tug nyob ntawm lubrooj tug twg tseemceeb dlua, txhais tau has tas obtug obleeg puas leej tseemceeb tuab yaam nkaus hab ntawd txhaj yog Yexus coj peb lug ua ibqoo koom uake huv ib lubcev.

 

·         Koj puas raug leeg ib qhov dlejnum huv pawgntseeg es ca le ua rua koj tsi xaav leg teg dlejmum ntawd? Vim tug dlaabtsi koj txhaj tsi xaav leg tegnum ntawd ntxiv lawm?

·         Yaam dlaabtsi koj kawm paub txug koj tug kheej hab tej koobmoov kws koj muaj ntawd huv koj pawgntseeg?

·          

XYUM UA TEJNUAV

Nrug cov thawjcoj kws muaj Vaajtswv tug ntsujplig coj nyob huv koj pawgntseeg thaam hab nug tug ntawm tas, yaam dlaabtsi kws koj puas yuav paab tau nyob huv pawntseeg. Nug nwg paab koj kuas koj paub txug qhov koobmoov kws koj yuav paab tau qhov dlejnum huv koj pawgntseeg.