May 10, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yauxej has rua Yauxej cov kwvtij has tas, Kuv yog Yauxej ntaag. Kuv txiv puas tseem ua neej nyob? Cov tijlaug ntshai kawg nkaus puab teb tsi taug Yauxej ib lu le. Yauxej has rua puab has tas, Mej ca le txaav lug ze ze ntawm kuv nua. Puab txawm txaav moog ze ze Yauxej. Yauxej has rua puab has tas, Kuv yog mej tug kwv Yauxej kws mej muab muag lug rua huv Iyiv tebchaws nua. Nwgnua mej tsi xob txhawj, txawm yog mej muab kuv muag lug lawm los, mej tsi xob xaav le caag. Yeej yog Vaajtswv khaiv kuv lug nyob ntawm nua ua ntej, sub kuv txhaj le cawm tau mej txujsa”(Chivkeeb Genesis 45:3-5)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Tuabneeg yuav tsi tau kev cawmdlim txug rua thaus nwg nyob rua sau Vaajswv lub rooj txajtxim. Lub sijhawm ntawd yuav tsi yog koj lug has dlaws koj zaaj. Muaj tejtug tuaj tuaj moog zwm rua huv pawgntseeg yog tuaj kuas hum nwg sab lossis xaav tuaj tes tuaj, yog tug tuaj lenuav koj puas xaav has tas, nwg tuaj le ntawd hum Vaajtswv sab. Tabsis nwg yeej tsi paub tas, nwg yuav leeg nwg tej kev txhum lossis nwg paub tas, nwg tej kev txhum tau raug muab ntsaa nrug Yexus sau ntoo khaublig.  Kuv tsi xaav has tas yeej tsi muaj leejtwg yuav tsiv tawm tau huv ntujtawg txug thaus nwg leeg paub tas muaj ntujtawg.  Yuav tsi muaj leejtwg tau txais kev cawm dlim ntawm ntujtawg yog has tas, nwg tsi paub has tas nwg yog tuabneeg txhum.

 

·         Thaus lub sijhawm twg es ua rua koj ncu tas koj yog tuabneeg txhum? Qhov zoo le ntawd yog lub sijhawm twg?

·         Muaj dlaabtsi tshwmsim yog peb muab peb kev txhum lug luj? Nwg yuav ua tau lecaag rua koj kev nrug Yexus moog?

 

XYUM UA TEJNUAV

Koj tig tau rov saib txug koj kev txhum hab siv sijhawm lug qhuas Yexus rua koj kev sis thaam nrug nwg tau lecaag.