May 9, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yog lub cev muaj qhov muag xwb tsi muaj pobntseg yuav ua le caas nov tau lug. Yog lub cev muaj pobntseg tsi muaj qhovntswg yuav ua le caas nov tau ntxhab. Vaajtswv yeej tsi tsim lub cev zoo le ntawd. Vaajtswv tsim lub cev muaj teg muaj taw, muaj sab muaj ntsws nyag nyob nyag chaw lawv le Vaajtswv pum zoo.” (1 Kauleethaus 12:17-18)

XAAV TXUG TEJNUAV

Nwg muaj ntau zag, peb tau has rua Yexus has tas, peb yuav ua ibyaam dlaabtsi rua nwg.  Hab yaam ntawd puav rov ua rua koj ceeb?  Nwg xaav ua qee yaam lug ntawm koj. Koj lubcev nyob ntawd pub rua koj!  Peb lub zeemmuag yog nrug Yexus moog kuas peb nov saib lub taubhau has hab kuas ua yaam ntawd.  Peb yuav ua yaam dlaabtsi. Peb yuav ua tuabzoo noog saib puas nov tug Tswv has tas, peb yuav koom ua rua Nwg.

Qhov zoo tshaajplawg peb puas muaj peevxwm lossis Koj puas teb rua nwg tau lecaag? Nyob rua huv ib lub cev, nyag muaj nyag feem lug ua rua lub homphaj kws Vaajtswv tsim yaam ntawd lug koom rua huv lubcev hab kuas teg dlejnum tav lub cev txhaj kheejhlub.  

·  Thaus twg koj tau has rua Vaajtswv has tas, koj yuav ua ibyaam dlaabtsi rua Nwg?

·  Koj khoom lub sijhawm twg es koj yuav ca Vaajtswv siv koj tau?

XYUM UA TEJNUAV

Xaav txug ib lub sijhawm kws koj nyuas qhuav qha Vaajtswv taag koj yuav ua le caas. Hab koj yuav tsum tso sab plhuav rua nwg coj koj.