May 8, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vaajtswv tug Ntsujplig pub peb txhua tug nyag muaj nyag tswvyim, tabsis tej tswvyim ntawd puavleej yog Vaajtswv tuab tug Ntsujplig pub. Vaajtswv pub peb nyag muaj nyag ib txug haujlwm teevtam nwg, tabsis peb puavleej teevtam tuab tug Tswv xwb. Vaajtswv pub txhua tug nyag muaj nyag tswvyim ua haujlwm, tabsis tej tswvyim ntawd puavleej yog Vaajtswv tub leeg pub. Vaajtswv tug Ntsujplig pub txhua tug nyag muaj nyag tswvyim txhaj yuav paab tau cov ntseeg huv tuabsi..”(1 Kauleethaus Corinthians 12:4-7)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Paulaus tau has txug Tswv Yexus Khetos lubcev. Peb nyag muaj yaam ibyaam tseemceeb txawv lawm nyag lug koom ua ke, tabsis peb tsuas muaj tuabtug ntsujplij. Peb raug muab coj lug txuas rua ntawm Nwg.  Yaam kws koj yuav tau ua tes yog koj yuav tsum txuas kuas tau rua tug ntsujplig yaam khoom plig. Koj qhov tseemceeb kws koj yuav tau ua, tabsis Vaajtswv yog lub hauvpaug chiv huv koj lubneej txhua yaam; Nwg yog lub keeb muaj ntawm lub fwjchim rua txhua yaam khoom.

 

Vaajtswv tsi xaav kuas txhua tug zoo tuabyaam. Peb tsi yog ib pawgntseeg kws muab luamca. Vaajtswv tsim peb kuas sib txawv. Koom ua ib tsi yog yaam kws yuav ca le zoo le ntawd-txhua txhua tug ua tuab yaam txhua yaam. Koom ua yog lubneej lub ntawm tug Ntsujplig muaj nyob huv peb. Peb txhua tug puav leej koom tuabtug Ntsujplig Dlawbhuv, hab peb txhua tug muaj qhov peevxwm kws yuav siv tau rua kuas Nwg tau koobmeej.

·         Thaus lub sijhawm twg yog koj siv ntsujplig qhov koobmoov rua koj tug kheej es koj ca le ncu tsi txug tas, muaj Ntsujplig Dlawbhuv ua tug coj?

·         Koj tau caum cov kev sib sau ua ke nyob rua huv koj lub tuamtsev? Koj yuav ua le caag ntxiv?

 

XYUM UA TEJNUAV

Xaav txug ib tug tuabneeg koj muaj ib lub sijhawm nyuab heev nyob rua huv koj pawgntseeg. Yuav ua le caag peb txhaj muaj kev sib koom sab? Caum kev sib sau nyob rau huv ib txuj kev xyum lub lim tam nua.