May 7, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yog le ntawd txujsa kws nwgnua kuv muaj tsi yog kuv txuj, tabsis yog Yexus Khetos txuj. Qhov kws nwgnua kuv muaj txujsa nyob tub yog vim kuv ntseeg Vaajtswv tug Tub, tug kws hlub kuv hab muab nwg txujsa txhwv kuv. Kuv yeej tsi vwj Vaajtswv nploojsab hlub txheej. Yog Vaajtswv coj tug kws xyum ua lawv le Vaajtswv txuj kevcai lug nrug Vaajtswv sis raug zoo lawm, ces qhov kws Yexus Khetos tuag yeej tsi muaj nqes dlaabtsi hlo le.”(Kalatians Galatians 2:20-21)

XAAV TXUG TEJNUAV

Lub qaab ntuj nua yuav paub tug Tswv Yexus Khetos tau lecaag? Lug ntawm Nwg lubcev. Lug ntawm peb. Ntawd puas yog yaam kws ua rua peb xaav tsi thoob le? Thaus koj xaav txug yaam ntawd, puas yuav ua rua lub nplajteb nuav paub txug Tswv Yexus Khetos? Vaajtswv yog ntsujplig, hab ntsujplig yog peb lub qhovmuag tsi pub. Kuv tug ntsujplig, nwg yeej muaj tseeb rua kuv hab nwg nyob huv kuv lubcev kws yog saab qajntawv, yog yaam tsi pum, Yexus nyob huv Nwg lubcev, kws yog pawgntseeg, hab Yexus yog tug tuav Nwg lubcev. Peb muaj nyob ua qhov qha txug peb kev nrug Yexus yog tug zoo lecaag. Peb yog tug nyob nrug tug Tswv Yexus. Huv lubcev, nwg muaj yaam muajsa nyob moog ibtxhis nyob huv. Pawgntseeg yog yaam pum txug feem tsi pum Yexus lubcev, hab Yexus yog yaam feem tsi pum ntawm pum pawgntseeg.  Tuabyaam nkaus le Nwg lubcev, puab nyob pub rua Tswv Yexus Khetos lubcev.

Taamsim nua, puas muaj ib tug kws yuav nyob tau huv tug ntseeg lub neej. Koj puas paub Nwg lub npe hu lecaag? Nwg yog Yexus.  Yog Yexus txujsa nyob huv peb.  Nwg yeej yuav ua txuj num rua peb pum nwg. Nwg yuav yog Yexus nyob huv kuv. Yog Yexus yog tug nyob huv peb lub tsev, ntawd kuj yog Yexus nyob huv Nwg lug ntawm peb. Yog koj sim ua tuabzoo nrug Yexus huv koj lub fwjchim, txhua yaam yuav yog ibyaam yoojyim kawg le.

·  Leejtwg yog tug kws ua rua koj paub txug tas Yexus muaj nyob huv koj?

·  Koj yuav nrhav ua kuas pum Yexus nyob huv koj lubneej tau lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Hu rua tug tuabneeg kws Yexus tau muaj nyob rua huv nwg rua koj. Txhawb nwg zug lawv le yaam tug ntawd paab tau koj lubneej