May 6, 2023

NQAILUG RUA NUBNUAV

“Thov tug Vaajtswv kws mej ca sab rua, ua rua mej txhua tug kws ntseeg zoo sab hab tau zoo nyob kaajsab lug, kuas Vaajtswv tug Ntsujplig lub fwjchim ua rua mej txujkev ca sab hlub zujzug. Paulaus muaj cuabkaav ntuag cov ntseeg, Cov kwvtij es, kuv paub tseeb has tas, mej yog cov kws muaj lub sab zoo hab paub qaabhau ib leeg txawj qha ib leeg.”(Loo Romans 15:13-14)

XAAV TXUG TEJNUAV

Yeej tsi tau muaj ib lub sijhawm ntau dlua lug qha Txujmoo zoo txug Yexus Khetos.  Qha rua koj tugkheej nubnua hab has nrov tas: Kuv tau raug hu lug ua tegnum.  Kuv dlim lug ua tegnum. Vaajtswv, tsim kuv ua tug tubkhais. Vaajtswv, tsim kuv ua tug xibfwb.”  Vaajtswv tau hu koj. Koj xaam saib yuav muaj dlaabtsi tshwmsim yog has tas peb txhua tug txaus sab los ua xibfwb.  Koj yuav muab lub nplajteb tig saab sau khwbrwg hab saab huv tawm saabnrau rua Yexus Khetos.  Peb yuav hloov tau lub nplajteb nuav rua Yexus yog peb tej tug totaub txug tas, peb raug dlim lug ua nwg tegnum.  Vaajtswv tau hu koj lug rua nwg tegnum.  Koj yuav tsi yog tug nyob rua huv lub tuamtsev es tuag quas-es rua ua nwg tegnum.

·  Koj ua Vaajtswv tegnum dlaabtsi huv koj pawgntseeg rua qhov koj dlim lawm?

·  Yaam dlaabtsi twg es koj tsi kaav ua Vaajtswv tegnum?

XYUM UA TEJNUAV

Yog koj tseem tsi tau ua ib tegnum nwg huv pawgntseeg, nrug cov coj huv koj pawgntseeg sibthaas hab nug nwg saib koj yuav paab ua tau tegnum qhov twg huv koj pawgntseeg