May 5, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Thov tug Vaajtswv kws ua rua peb ua taug sab ntev, hab muab sab rau ntseeg heev ntxiv paab mej kuas mej nyob sis hum. Yog mej coj mej tug yaamntxwv zoo le Yexus Khetos tug, nej ib leeg yeej yuav nrug taug ib leeg sis raug zoo. Yog mej ua le ntawd, mej yuav ua tau ib lub sab ua Vaajtswv tug kws yog peb tug Tswv Yexus Khetos Txiv tsaug.” (Loo Romans 15:5-6)

XAAV TXUG TEJNUAV

Lub tseem ntsab lug huv pawgntseeg yog muab koobmeej hab qhuas Yexus Khetos, ua kuas Nwg paub peb hab tuabneeg nplajteb, hab coj tug ntseeg lug rua huv nwg. Dlua le pawgntseeg muaj nyob yog lug txhawb kuas tug ntseeg nyob ruaj khov huv Yexus Khetos hab ua tau nwg tegnum rua lwm tug.

Nwg tsi muaj ibyaam twg kws zoo dlua le tug tswvcuab kev moog pehawm Vaajtswv. txhua tug kws yog tswvcuab nwg tegnum tes yog kev pehawm Vaajtswv,  ntawd yog peb tsaa kuas sawv lossis lauj kuas qaug. Peb yog tug txhawb hab paab lossis peb yog tug tshuav hab thau. Huv Mathais 12:30 Yexus has tas,  “Tug kws tsi tuaj kuv tog, tug ntawd yeej tawmtsaam kuv. Tug kws tsi paab kuv taav paab yaaj lug ua ke, tug ntawd yeej ua rua paab yaaj nyag tawg nyag tsiv ua saab ua sua.” Txhua tug tswvcuab huv pawgntseeg yog lug nyob ua ke lossis nyag nyob nyag ua saab ua sua. Txhua tug ntseeg huv pawgntseeg ua ua ke rua huv tug Tswv Yexus lossis ua ua ke tawmtsaam Nwg.

Ca kuv has dlua, yuav tsi muaj leejtwg koom, yog koj nyeem txug zaaj nuav, zaaj nuav tsi yog zaaj “rua tug kws nwg khuamsab”-nwg yog rua koj, nwg muaj koj npe hab koj chaws nyob rua huv, hab Vaajtswv xaav tau koj kuas koj pehawm hab ua nwg tegnum.  Koj raug hu lug rua nwg tegnum.

·  Koj puas xaam pum tas, koj yog ibfeem rua huv nwg tegnum huv koj pawgntseeg?  Vim tug dlaabtsi lossis ua caag?

·  Leejtwg yog tug kubsab lug nyob huv pawgntseeg es ua qauvzoo rua koj xyum huv koj lubneej?  Koj yuav ua lubneej zoo lecaag rua lwm tug tsuas ho kawm tau ntawm koj moog xyum ua puab lubneej?

XYUM UA TEJNUAV

Sau qee yaam kws koj muaj es tsuas yuav paab tau lwm tug nyob huv koj pawgntseeg. Muaj yaam ntawd coj lug ua ibqhov kev zoo rua lwm tug xyum.