May 4, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej tsi xob ua mej lub neej zoo le tej tuabneeg kws tsi noog Vaajtswv lug najnub ua, tabsis mej yuav tsum ca Vaajtswv hloov mej lub sab kuas mej muaj lub sab tshab. Yog mej ua le ntawd mej yuav paub ua zoo lawv le Vaajtswv lub sab nyam.”(Romans 12:2)

XAAV TXUG TEJNUAV

Kuv xaav kuas tuabneeg pum Yexus nyob huv kuv.  Koj puas xaav kuas tuabneeg pum Yexus nyob huv koj? Ibtug mivnyuas tub has rua nwg txiv, “Txiv, Yexus puas luj dlua kuv?  Txiv teb, “Awj yeah, mivtub, kuv xaav tas Nwg yog tug luj dlua.” Nwg has tas, “yog Yexus nyob huv kuv, Nwg puas yuav nyob tau huv kuv?” Nwg nyob tau yog koj ca Nwg nyob? Huv tug ntseeg lubsab yog Yexus.

Thaus lub sijhawm nwg hloov nwg yuav hloov tau. Thaus koj ca Yexus Khetos hlooov, koj yuav muaj Vaajtswv txuj kev xaav? Yuav ua rua koj xaav txug nwg. Paulaus txeev has tas, “Xaav, xaav taag xaav dlua! Tsi xob ntshais qhov kws koj xaav txug nwg. Koj muaj Yexus Khetos txuj kev xaav nyob huv koj.” Vaajtswv tug dlejsab yuav nyob huv koj, koj yuav ua rua koj rov moog cuag tau Vaajtswv.

Thaus koj muab koj tug kheej rua Nwg, Koj yuav muab tau koj lub sab rua Nwg, koj yuav hloov tau koj tug kheej, Koj yuav muaj Yexus khetos txuj kev xaav, koj yuav siv Yexus txujkev xaav, hab koj yuav muaj cuabkaav ua tau lubneej lawv le nwg tug dlejsab.

·  Koj puas tau hloov koj lubneej lug ntawm Yexus?  Nwg ua rua koj hloov koj kev xaav tau lecaag?

·  Xaav txug koj txujkev xaav qub qub. Koj xaav lecaag ua ntej Yexus tau hloov koj lawm?

XYUM UA TEJNUAV

Qha rua ib tug tuabneeg has txug Yexus tau hloov koj lub neej tau lecaag.