May 3, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vaajtswv muaj nploojsab hlub kawg nkaus le. Nwg yog tug muaj tswvyim hab txawjntse heev, tsi muaj leejtwg ntsuag tau. Tsi muaj leejtwg paub tej kws nwg lub sab xaav lossis totaub tej kws nwg ua. Lawv le tub muaj lug sau ca rua huv Vaajtswv phoog ntawv lawm has tas, Leejtwg paub tej kws tug Tswv xaav huv nruabsab, lossis paab nwg tuavxaam? (Yaxayas 40:13) Leejtwg qev txais ib yaam dlaabtsi twg rua Vaajtswv, es Vaajtswv yuav tsum pauj rov qaab rua tug ntawd ? (Yauj 41:3) Vaajtswv yog tug tsim hab tuav txhua yaam tsaav, txhua yaam tsaav ntawd puavleej yog nwg tug. Thov kuas suavdlawg fwm Vaajtswv moog ib txhis le. Amees.”(Loo Romans 11:33-36)

XAAV TXUG TEJNUAV

Muaj ntau yaam kev ntseeg hab Vaajtswv txujkev kws peb tsi totaub. Peb yeej tsi muaj cuabkaav paub txhua yaam txug Vaajtswv. Kuv paub tej nuav lug tau lecaag?  Timthawj Paulaus kuj tsi paub txug tejnuav zoo.  Nwg txhaj has tas, “Leejtwg txhaj yuav totaub txug tejnuav?  Leejtwg txhaj yuav nrug tau Vaajtswv tuavxaam?  Peb yuav paub nwg tau lug ntawd peb totaub huv nwg txujlug hab txujlug ntawd qha rua peb paub tas Vaajtswv nyob huv peb.

Koj ntseeg rua qhov Vaajtswv txujlug has tas,  “Tug kws xaav haus ca le lug txais cov dlej cawm sav nua moog haus, kuv pub dlawb dlawb xwb kuv tsi yuav nqe” (Tshwmsim 22:17), Ntseeg nwg. Hab thaus Txujlug has,  “Vaajtswv xaav kuas txhua leej txhua tug dlim” (1 Timautes  2:4), ntseeg nwg. Hab thaus txujlug has, Khetos tuag rua lub nplajteb huv tuabsi, (pum 1 Yauhaas 2:2.) ntseeg tej ntawd.

·  Koj txuj kev ntseeg puas ua rua koj muaj teebmeem rua tej yaam kws Vaajtswv tub tsim nyob puagcig koj?

·  Thaus lub sijhawm twg yog sijhawm ntseeg Vaajtswv hab Nwg txujlug?

XYUM UA TEJNUAV

Sau tseg tej yaam ua rua koj tsi totaub huv koj kev ntseeg. Nug thov Vaajtswv kuas nwg paab kuas koj totaub hab ca sab rua Nwg lug ntawm tej yaam ntawd.