May 2, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Ca le tsaa muag saib sau nruabntug saib, leejtwg yog tug kws tsim tej nubqub kws koj pum. Tug kws coj tej nubqub kev tawm tuaj moog ua kaabnab yaam nkaus le paab tubrog. Nwg yeej paub has tas, tej ntawd muaj pistsawg lub, hab nwg tis npe rua txhua lub huv tuabsi. Tub yog vim Vaajtswv lub fwjchim luj kawg nkaus kaav, tej ntawd txhaj le tsi muaj ib lub pluj hlo le.” (Yaxayas Isaiah 40:26)

XAAV TXUG TEJNUAV

Nwg yog tug Tswv Yexus tug kws tsaa tshwmchim rua lub nub nrug muaj lub fwjchim. Nwg yog tug Tswv Yexus yog tug tuav lub hli kuas nyob ci rua montuj. Nwg yog Tswv Yexus tug coj kev rua ib puas tsaavyaam sau ntsuabntug.

Koj pum, Yexus yog tug Tswv tsim ibpuas tsaavyaam. Yexus yog tug kaav txhua yaam.  Ntawm Nwg txhua yaam txhaj muaj nyob. Hab Yexus yog lub ntsab lug tsim lub nplajteb.   Colossians 1:16 says, “Txhua yaam raug tsim lug ntawm Nwg hab rua Nwg.”  Txhua yaam muaj nyob sau ntsuabntug yog tsim lug ntawm Nwg, hab txhua yaam yuav rov qaab moog rua nwg. Tuabneeg nug,  “Lub nplajteb tsim lug ua dlaabtsi?” Nwg tsim lug rua Yexus, “Rua Nwg hab lug ntawm Nwg hab huv Nwg txhua yaam txhaj tsim muaj lug.” (Loo Romans 11:36).

·  Thaus lub sijhawm twg yog lub sijhawm pum txug yaam Vaajtswv tsim?  Yaam ntawd puas tseemceeb rua koj npaum lecaag?

·  Qhov tseeb kws Vaajtswv muab rua koj lug ntawm txhua yaam huv Nwg lug txhawb koj kev ntseeg tau lecaag ?

XYUM UA TEJNUAV

Tawm moog saib koj lub qhovrais hab siv sijhawm ua Vaajtswv tsaug rua txhua yaam kws nwg tub tsim kws koj pum es qug koj kuas koj paub Nwg lug ntawd yaam koj pum.