May 1, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

Tub yog vim peb ntseeg, Vaajtswv txhaj le coj peb lug nrug Vaajtswv sib raug zoo. Tub yog vim peb leeg, peb txhaj dlim. Muaj lug sau ca rua huv Vaajtswv phoo ntawv has tas, Txhua tug kws ntseeg nwg, yeej yuav tsi plaam kev ca sab. (Yaxayas 28:16) Zaaj nua has txug txhua leej huv tuabsi tsi has cov tuabneeg Yudais lossis lwm haivneeg. Vaajtswv yog suavdlaws tug Tswv, hab yog tug foom koobmoov npluamag rua txhua tug kws thov nwg. Zaaj nua muaj lawv le tej lug kws sau ca rua huv Vaajtswv phoo ntawv has tas, Txhua leej kws thov tug Tswv paab puavleej yuav dlim.” (Loo Romans 10:10-13)

XAAV TXUG TEJNUAV

Kuv tub tau taug kev nrug tug Tswv taamsim nua vim kuv yog ib tug mivnyuas tub hluas. Kuv yuav qha koj paub txug tejnuav: Kuv qha rua koj tejnuav:   Kuv tub ua tsi tau tejyaam ntawd tej zag, tabsis Nwg yeej tsi tso kuv tseg. Tej kws nwg muaj muaj nyob rua ntawd rua kuv txhua lub sijhawm kws tau hu txug Nwg.  Kuv tsi tau has txug tej nyaj txag kws nwg tau ua rua kuv huv kuv lubneej. Kuv has txug lub neej kws Vaajtswv muaj nyob huv kuv lub plawv, nwg yog tug kws kuv xaav tau.

Muaj zaaj nkauj kws kuv nyam hu, hu has tas, “Phooj ywg taagnrho peb tseem taabtom nrhav seb lub plawv lug ntawm kev txhum kws tuabneeg muaj. Kuv muaj dlai zais ca, kuv paub qhov twg 'tsi nyob, tsuas nyob Yexus muaj tseeb huv kuv lubneej.” Nwg yog tug muaj npluasmag thaus ibleeg ibtug twg hu txug nwg paab, tsi yog qee tug, tabsis txhua txhua tug kws xaav tau kev cawm dlim. Paulaus tau has txug tejnuav, Vaajtswv pub rua txhua tug tsi yog vim puab txujkev paub nwg tabsis vim nwg txuj kev hlub hab taabncuab. 

·  Thaus lub sijhawm twg yog lub sijhawm Vaajtswv tub paab koj yaam kws koj xaav tau lawm?

·  Koj puas ntseeg tas qee yaam kev phem yuav lug aiv koj? Koj coj le caag koj yooj rua Yexus yaam ntawd txhaj le yuav dlau?

XYUM UA TEJNUAV

Sau ib cov kev kws koj xaav tau lub sijhawm nuav, hab thov Vaajtswv kuas nwg pub yaam ntawd rua koj.