April 30, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 30, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

13Vajtswv cog lus tseg rau Anplaham thiab Anplaham cov xeebntxwv hais tias, Vajtswv yuav muab lub ntiajteb no ua Anplaham lawv tug. Vajtswv cog lus tseg li ntawd rau Anplaham, tsis yog vim Anplaham coj raws li Vajtswv txoj kevcai, tiamsis vim Anplaham ntseeg Vajtswv, Vajtswv thiaj suav hais tias, Anplaham yog neeg ncajncees. 14Yog Vajtswv muab tej uas Vajtswv cog lus tseg rau cov neeg uas coj raws li Vajtswv txoj kevcai, cais neeg txojkev ntseeg yeej tsis muaj nujnqis dabtsi, thiab tej lus uas Vajtswv cog tseg lawm yeej tsis tseemceeb hlo li. 15Vajtswv yuav rau txim rau cov neeg uas tsis coj raws li Vajtswv txoj kevcai, tiamsis yog tsis muaj kevcai, yeej yuav tsis muaj neeg ua txhaum kevcai.  (Loos 4:13-15)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Rau Anplaham thiab nws tsev neeg los mus rau nws cov xeebleej xeebtxwv, Vajtswv tau hu Anplahm tawm hauv nws lub zos los mus kom nws coj nws tsev neeg mus raws li Vajtswv kom nws mus, Vajtswv mamli foomkoob hmoov rau nws thiab nws tsev neeg. Yog koj hnov ib lub suab kom koj ciali tawm mus, ua li koj puas yuav mloog los tsis mloog lub suab ntawd?

 

Vim Anplaham mloog Vajtswv lus, nws tau coj nws tsev neeg tawm ntawd nws lub zos ua nws ib txwm nyob thiab paub, ncaim ntawm nws tej kwvtij neejtsa los mus rau lub tebchaw ua nws tsis tau pom thiab tsis paub txog. Qhov no ua rau Vajtswv pom hais tias Anplaham mloog lus thiab yog ib tug neeg ncajncees. Vajtswv thiaj li coj Anplaham tsev neeg mus rau qhov chaw tshiab thiab Vajtswv thiaj li foom koobhmoov rau Anplaham thiab nws tsev neeg los txog niaj hnub niam no.

 

Qhov tseeb tiag, twb tsis yog Anplaham coj raws li Vajtswv txojcai es Vajtswv mamli foom koobhmoov rau Anplaham, tiamsis nws muaj kev ntseeg thiab kev cia siab rau Vajtswv. Qhov no tsis tau hais tias Vajtswv tej cai tsis tseemceeb, qhov no hais txog kev ntseeg thiab kev cia siab rau Vajtswv.

XYAUM UA TEJNOV 

Hnub no Vajtswv tab tom hu koj los mus rau ib qhov chaw tshiab, rau ib lub tebchaw ua Vajtswv coj lus hais tias Nws yuav foom koobhmoov rau koj thiab koj tsev neeg tib yam li Nws hu Anplaham thiab nws tsev neeg. Ua li koj puas yuav mloog Nws lus?

 

Vajtswv yog tus tsim txhua tsa yam, peb sawvdaws yog Vajtswv cov menyuam, tiamsis cov ua ntseeg thiab cia siab rau Vajtswv, Vajtswv yuav foom koobhmoov rau. Tsis tag li xwb, thaum kawg cov ntseeg thiaj li yuav tau mus nrog Vajtswv nyob rau lub ntuj tshiab ua Nws tau hais tsheg hauv Vajtswv phau ntawv Tswmsim tshooj 21 nawb mog.