April 29, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 29, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

9Vajntxwv Daviv hais li ntawd, nws hais tias, tsuas yog cov neeg ua kevcai txiav thiaj li tau koobhmoov xwb los? Tsis yog, cov neeg tsis ua kevcai txiav puavleej tau koobhmoov thiab. Peb twb qhia rau nej raws li muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv lawm hais tias, Anplaham ntseeg Vajtswv, Vajtswv thiaj li suav hais tias, Anplaham yog neeg ncajncees. 10Thaum twg Vajtswv suav hais tias, Anplaham yog neeg ncajncees? Thaum Anplaham twb ua kevcai txiav lawm, lossis thaum nws tseem tsis tau tau ua? Twb yog thaum nws tseem tsis tau ua kevcai txiav los sav. 11Txoj kevcai txiav ntawd yog lub cim qhia rau sawvdaws paub hais tias, Vajtswv suav hais tias, Anplaham yog neeg ncajncees vim Anplaham ntseeg Vajtswv thaum nws tseem tsis tau tau ua kevcai txiav. Vajtswv ua li ntawd kom Anplaham tau ua cov neeg ntseeg tus xeebkoob. Txawm yog cov neeg ntawd tsis tau ua kevcai txiav los, Vajtswv suav hais tias, lawv yog neeg ncajncees. 12Anplaham yog ib tsoom neeg Yudais uas ua kevcai txiav tus xeebkoob. Lawv tsis yog cov ua kevcai txiav xwb, tiamsis lawv yog cov ntseeg ib yam li Anplaham ntseeg thaum nws tsis tau ua kevcai txiav.  (Loos 4:9-12)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Hnub no peb yuav tig los kawm txog kevcai txiv thiab kev ncajncees ua Vajtswv muab. Nyob rau hauv qi no, Vajntxwv Daviv tau noog ib haiv neeg hais tias ua li Anplaham xub tau kev ncajncees ntawm Tswv Yexus los yog tom qab nws ua kevcai txiv tag. Qi lus no yog ib qi ua peb yuav tsum tau taub hais tias kev ncajncees yog thaum Anplaham tsis tau ua kevcai txiv, Vajtswv twb muab kev ncajncees rau nws lawm, tiamsis qhov nws ua kevcai txiv ntawd yog ua raws li Vajtswv cov lus samhwm tsheg xwb kom haiv neeg Yudais ua, Anplaham thiaj li ua raws li Vajtswv txojcai.

 

Yog peb muab Vajtswv txojcai no ua zoo saib, kevcai txiv yog ib qhov tseemceeb heev rau haivneeg Yudais, vim Vajtswv xav coj haiv neeg Yudais los nyob ze ntawm Nws, Vajtswv thiaj li muab Vajtswv txoj kevcai rau lawm seb lawv puas hlub Vajtswv tiag, thiab lawv puas mloog Vajtswv tej lus. Thaum Vajtswv muab Nws cov kevcai los rau sawvdaws, yeej tsis muaj leejtwg ua tau, tsuas yog Vajtswv tib leej tub uas yog Tswv Yexus thiaj li ua tau xwb.

XYAUM UA TEJNOV 

 

Hnub no yog koj tsis tau ua kevcai txiv los tsis ua licas. Lub sijhawm no, tsis yog los ntawm qhov peb yuav ua rau peb lub cev, qhov ntawd yog dejnum (work) xwb, qhov Vajtswv xav tau yog peb lub siab, peb txojkev ntseeg, thiab txojkev npuab Vajtswv tiag tiag.

 

Hnub no peb yuav tsum txiav tej yam ua cais peb ntawm Vajtswv, nyob li kev uasi, kev nrhiav nyiaj txhiag es cai li muab Vajtswv tso tsheg. Yog yuav hais tiag, muaj ntau yam ua rau neeg tso Vajtswv tsheg, tsis pub lub sijhawm rau Vajtswv, los pehawm Nws.

 

Yog li cov phoojywg, Vajtswv xav nrog koj sib raug zoo, ua li kom puas xyeej sijhawm los nrog Nws sib raug zoo, Vajtswv yeej tsis xav kom ib tug twg plam ntawm Nws xub ntiag, vim Nws hlub txhua leej tib neeg. Cia li los cuag Nws hnub no nawb mog.