April 27, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 27, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

Nimno peb yuav hais txog Anplaham, tus uas yog peb cov neeg Yudais tus xeebkoob. 2Yog Vajtswv coj Anplaham los nrog Vajtswv sib raug zoo vim Anplaham ua haujlwm zoo, cais Anplaham yeej yuav muaj lus khav. Tiamsis Anplaham tsis muaj ib los lus khav rau Vajtswv hlo li. 3Muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv hais tias, Anplaham ntseeg Vajtswv, Vajtswv thiaj li suav hais tias, Anplaham yog neeg ncajncees (Chivkeeb 15:1). 4Tus uas ua zog nws yeej yuav tau nqizog. Tej nqizog ntawd tsis yog nws lam tau dawb dawb, tiamsis nws yeej khwv nws thiaj tau. 5Tus uas tsis cia siab rau nws tes haujlwm, tiamsis cia siab rau nws txojkev ntseeg, thiab ntseeg tus Vajtswv uas ua rau cov neeg txhaum ua tau neeg zoo, vim nws txojkev ntseeg ntawd Vajtswv suav hais tias, tus ntawd yog neeg ncajncees 6raws li vajntxwv Daviv hais txog tus neeg uas Vajtswv suav hais tias, yog neeg ncajncees, tsis yog vim tus ntawd ua haujlwm zoo. Thaum Daviv hais txog tej koobhmoov uas tus ntawd tau nws hais li no hais tias, 7Tej neeg txhaum uas Vajtswv twb zam txim rau lawm, tej neeg ntawd tau koobhmoov. (Nkauj qhuas Vajtswv 32:1-2) 8Vajtswv tsis suav tus twg lub txim, tus ntawd tau koobhmoov. (Loos 4:1-8)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob rau hauv qi no, nws qhia tseeb hais tias peb txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tsis yog los ntawm peb txoj kev coj zoo. Lub ntsiab tiag yog peb ntseeg thiab mloog Vajtswv lus uas peb cia siab rau Vajtswv. Xibhwb Povlaug muab Anplaham coj los ua ib yam piv txwv rau peb kawm hais tias tsis yog nws txoj kev ua zoo nws thiaj li tau nrog Vajtswv, tiamsis yog nws ntseeg Vajtswv, Vajtswv thiaj li coj nws los nrog Vajtswv sib raug zoo.

 

Yog neeg ua zoo es Vajtswv ciali coj neeg los cuag Nws, sawvdaws yuav khav hais tias lawv ua zoo li ub li no, lawv thiaj li tau los nrog Vajtswv nyob, Vajtswv tsis xav kom neeg yuav khav tau li ntawd. Yog leejtwg xav los nrog Vajtswv nyob, tus ntawd yuav tsum ntseeg Vajtswv kom kawg siab kawg ntsws, Vajtswv txoj kev zam txim (grace), Vajtswv thiaj li yuav pub rau nws thiab ncuav nws kev hlub rau tus ntawd.

 

XYAUM UA TEJNOV 

Hnub no koj txoj kev ntseeg nyob qhov twg thiab koj puas cia siab rau Vajtswv? Los yog koj tseem cia siab rau koj tus kheej hais tias koj twb ua tau txhua yam lawm. Peb muaj ib cov kwvtij uas xav hais tias yog peb ua zoo xwb ces yeej tau mus ntuj ceeb tsheej lawm, tsis tag yuav ntseeg Vajtswv.  Kuv thov qhia ntseeb rau peb sawvdaws paub hais tias kev ua zoo xwb tsis txaus, peb yuav tsum ntseeg Vajtswv peb thiaj li yuav tau mus nrog Vajtswv nyob.

 

Vim licas peb yuav tsum ntseeg peb thiaj li tau nrog Vajtswv nyob? Txoj kev ntseeg kom tsis muaj leejtwg yuav khav tau hais tias lawm muaj peevxwm, vim lawv txoj kev muaj yog los ntawm lawv ob txhais tes ua xwb. Peb coob leej yeej hais li ntawd tiag, lawv yeej xav hais tias lawv txoj kev txawj ntse, lawv txoj kev khwv, lawv thiaj li muaj txhua yam. Kuv thov qhia peb sawvdaws hais tias yog tsis muaj Vajtswv tsim lub ntuj lub teb no rau peb nyob, thiab tsim kom muaj peb, peb yuav ua cas muajsia, peb yeej tsis muaj feem ib yam dabtsi li cov kwvtij. Thov koj cia tig los cuag Tswv Yexus nawb mog, peb thiaj li muaj feem nrog Vajtswv.