April 25, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 25, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

27Yog li ntawd tsis muaj ib tug yuav khav tau,rau qhov tus uas Vajtswv coj los nrog Vajtswv sib raug zoo, tsis yog tus uas xyaum coj raws li tej kevcai, tiamsis yog tus uas ntseeg Yexus Khetos. 28Yog li ntawd peb thiaj li paub hais tias, tus uas Vajtswv coj los nrog Vajtswv sib

raug zoo yog tus ntseeg, tsis yog tus coj raws li kevcai. 29Vajtswv tsuas yog cov neeg Yudais tus Vajtswv xwb los? Tsis yog. Vajtswv yeej yog cov neeg Yudais thiab lwm haivneeg tus Vajtswv los sav. 30Rau qhov tsuas muaj tib tug Vajtswv xwb. Vajtswv suav hais tias, txhua tus

uas ntseeg Yexus Khetos puavleej yog neeg ncajncees, tsis hais cov neeg Yudais lossis lwm haivneeg. 31Yog Vajtswv ua li ntawd lawm, cais peb yuav cia li suav hais tias, Vajtswv txoj kevcai tsis tseemceeb lawm los? Tsis yog li ntawd. Peb haj yam suav hais tias, Vajtswv txoj

kevcai yog txoj tseemceeb. (Loos 3:27-31)

 

XAV TXOG TEJNOV

Hnub no peb yuav tig los saib Vajtswv txoj kevcai seb xibhwb Povlauj hais licas. Nyob rau hauv zaj no, xibhwb Povlauj qhia txog hais tias neeg tseem xyaum coj raws li tej kevcai npaum licas los, tus ntawd tsis yog tus Vajtswv coj los cuag Tswv Yexus. Vim hais tias yav tag los, Vajtswv txojlus yeej qhia meej hais tias tsis muaj leejtwg coj tau li Vajtswv txoj kevcai, tsuas yog Tswv Yexus tib leeg xwb thiaj li coj tau.

 

Peb yuav tsum tau taub hais tias Vajtswv tsim txhua yam tsav thiab yog tus tsim tib neeg. Yog li ntawd Vajtswv yog txhua leej tib neeg tus Vajtswv, tsis yog haiv yog neeg Yuadais tus Vajtswv xwb. Thiab kev txhaum uas tsis mloog Vajtswv lus twb yog tag nrho neeg thoob ntiaj teb lawm, tus yuav los cuag tau Vajtswv yog tus los ntawm Tswv Yexus los xwb thiaj li tau.

 

XYAUM UA TEJNOV 

Yuav muaj tej zaum ua koj hnov hais tias vim licas peb haiv neeg hmoob ho los ntseeg Vajtswv, tus uas yog neeg Yudais tus Vajtswv, los yog American tus Vajtswv uas yog Tswv Yexus. Zaj hnub no peb kawm yeej qhia hais tias Vajtswv Leejtxiv thiab Tswv Yexus uas yog tus tsim lub ntuj lub teb thiab txhua yam ntsav nyob hauv lub qab ntuj no. Vajtswv Leejtxiv tau tso NWS tib leejtub uas yog Tswv Yexus los tuag theej neeg lub txhoj kom peb thiaj li dim peb lub txim. Yog li ntawd, kom peb tau taub hais tias Vajtswv yeej tsis xav tus dawb, tus dub, tus hmoob, tus American li, Nws hlub sawvdaws.

 

Tsis tag li, thaum peb xav txog Vajtswv txojcai, peb yuav tsum xav hais tias nws yog lub ntses ntawm Vajtswv cov lus. Yog tsis muaj Vajtswv cov lus ntawd, neeg puas yuav paub ua neej, thiab puas yuav paub qhov zoo qhov phem. Yog li ntawd xibhwb Povlauj thiab qhia hais tias kom peb hwm Vajtswv txoj kevcai vim nws yog ib txoj tseemceeb heev. Tswv Yexus yeej hais ib los meej hais tias Nws tsis yog los nrhuav Vajtswv txojcai, tiamsis Nws los ntxiv rau xwb. Hnub no thov koj hwm Vajtswv cov lus nawb mog, tsis hais phau qub, los yog phau tshiab, puav leej yog Vajtswv cov lus ciajsia.