April 24, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 24, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

21Nimno Vajtswv qhia rau sawvdaws paub hais tias, Vajtswv ua li cas thiaj coj tau neeg los nrog Vajtswv sib raug zoo. Txawm yog Mauxes txoj kevcai thiab tej lus uas cov neeg cev Vajtswv lus qhia hais txog tej ntawd los, cov neeg uas Vajtswv coj los nrog Vajtswv sib raug zoo, tsis yog cov uas coj raws li txojcai. 22Vajtswv coj cov neeg uas ntseeg Yexus Khetos los nrog Vajtswv sib raug zoo. Txhua tus uas ntseeg Yexus Khetos puavleej yog cov uas Vajtswv coj los nrog Vajtswv sib raug zoo. Vajtswv suav hais tias, lawv cov ntawd ib tug zoo tsis tshaj ib tug. 23Rau qhov txhua tus puavleej ua txhaum huv tibsi, tsis muaj ib tug ua tau zoo raws li Vajtswv lub siab nyiam. 24Tiamsis Vajtswv hlub lawv, Vajtswv thiaj li coj lawv los nrog Vajtswv sib raug zoo. Vajtswv ua li ntawd rau qhov lawv ntseeg Yexus Khetos tus uas tso lawv dim.  (Loos 3:21-24)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob rau hauv ntiajteb no, sawvdaws yeej paub hais tias yog yus tsis khw, tus ntawd yeej tsis tau noj, yog leejtwg tsis kawm, tus ntawd yeej tsis ntse, yog leejtwg tsis ua zoo, tus ntawd yeej tsis tau ntuj ntoo (los yog yuav tsis tau lub neej zoo). Xibhwb Povlauj qhia haiv neeg Loos hais tias yog sawvdaws ua raw li Mauxes txoj kevcai, yeej tsis muaj leejtwg yuav coj tau li Vajtswv txoj lus, yog li ntawd nws thiaj li hais tias tsis muaj ib tug twg yuav ua tau haum Vajtswv siab thiab ua tau neeg ncajncees.

 

Lub txim txhaum uas cais neeg tawm ntawm Vajtswv twb tswmsim puag thaum Adas thiab Evas kawv tsis mloog Vajtswv lus, kawv tau noj tsob txiv ntoo ua Vajtswv kom kawv tsis txhob noj. Yog li ntawd neeg thiaj li ntsib kev ploj kev tuag los txog niaj hnub niam no. Qhov yuav rub tau neeg tes rov los cuag tau Vajtswv yog los ntawm Tswv Yexus cov ntshav lawm xwb, vim Nws los tuag theej neej lub txhoj, tus uas ntseeg thiab cia siab rau Vajtswv Leejtub, tus ntawd thiaj li yuav tau txojsia ntev mus ib txhis.

 

XYAUM UA TEJNOV 

Cov kwvtij, yog peb ua zoo xwb yeej yuav tsis txaus, peb yuav tsum ntseeg Tswv Yexus peb thiaj li yuav dim peb lub txim. Vajtswv txojlus yeej qhia meej lawm hais tias yeej tsis muaj ib tug twg ua haum Vajtswv siab, qhov yuav cawm tau neeg ces yog Vajtswv txojkev hlub thiab kev zam txim los ntawm Tswv Yexus xwb.

 

Kuv thov hu peb sawvdaws hais tias yog peb yeej yog ib tug neeg zoo, peb yeej muaj txoj kev hlub lwm tus, yog hais tias yog leejtwg muaj Vajtswv tus Ntsujplig kav nws lub siab, tus ntawd yuav pom qhov ntseeb thiab qhov dav txog Vajtswv txoj kev hlub neeg, vim Vajtswv xav kom txhua tus neeg tau mus nrog Vajtswv nyob. Yog hnub no koj tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj lub neej, thov koj cia li tig los nrhiav Vajtswv nawb mog. Yog koj twb muaj Vajtswv nrog koj lawm, thov kom Nws coj koj txoj hauvkev mus hlub neeg thiab ua Nws li dejnum, tshaj Nws txojmoo zoo kom peb Leejtxiv yuav tau koobmeej.