April 22, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 22, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

9Yog li ntawd peb cov uas yog neeg Yudais peb zoo dua lwm haivneeg los? Yeej tsis yog. Kuv twb qhia rau nej paub lawm hais tias, txojkev txhaum yeej kav tagnrho cov neeg Yudais thiab lwm haivneeg huv tibsi. 10Raws li twb muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv lawm hais tias, Tsis muaj ib tug neeg ncajncees hlo li. . (Loos 3:9-10)

 

XAV TXOG TEJNOV

Lub sijhawm no, xibhwb Povlauj yuav xaus nws cov lus, yog li nws thiaj noog cov neeg Yudais hais tias “Yog li ntawd peb cov uas yog neeg Yudais peb zoo dua lwm haivneeg los?” Vim pheej muaj cov neeg Yudais xav hais tias lawv zoo dua thiab muaj cai dua lwm haivneeg, vim lawv yog cov neeg Vajtswv xav thiab xub muab Vajtswv txojlus rau lawv tuav.

 

Vim licas haiv neeg Yudais thiaj li xav li ntawd thiab? Vim hais tias thaum haiv neeg Yudais pom lwm haiv neeg tsis pehawm Vajtswv, lawv mus pe mlom thiab ua lub neej tsis haum Vajtswv siab, ces haiv neeg Yudais tseem xav li ntawd, tseem haiv neeg Yudais kiag los lawv ib txhia twb tsis coj Vajtswv txojlus lawm thiab. Yog li ntawd xibhwb Povlauj thiaj li ntuav sawvdaws hais tias yeej tsis muaj ib tug neeg ncajncees hlo li, tsuas yog Tswv Yexus ib leeg xwb thiaj li yog tus ncajncees.

XYAUM UA TEJNOV 

Ua li hnub no kuv noog peb sawvdaws hais tias, ua li cov ntseeg puas yog cov neeg ncajncees? Koj puas xav hais tias koj yog ib tug neeg ncajncees thiab?

 

Xibhwb Povlauj qhia ntxiv hais tias tseem haiv neeg Yudais kiag los lawv yeej tsis yog neej ncajncees, vim hais tias sawvdaws yeej nris lub txim tuag yog Tswv Yexus tsis los tuag theej peb lub txim, ces peb yeej tseem nyob peb lub txim txhaum.

 

Cov phoojywj, peb yuav tsum paub hais tias yog tsis muaj Tswv Yexus ces peb yeej tsis muaj txoj hau kev los mus cuag tau Vajtswv Leejtxiv, vim peb sawvdaws yeej yog neeg txhaum. Thov peb xyaum ua ib tug neeg coj ncajncees kom zoo li zoo tau rau Vajtswv, qhov peb yuav ua tau ntawd yog peb nyob ze ntawm Vajtswv txojlus nawb mog.