April 21, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 21, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

5Tiamsis yog peb tej kev txhaum ua rau sawvdaws pom tseeb hais tias, Vajtswv yog tus ncajncees, yog li ntawd peb yuav hais li cas? Peb yuav hais tias, qhov uas Vajtswv rau txim rau peb Vajtswv ua tsis ncaj los? (Kuv qhia rau nej hais tias, tsis yog li ntawd.) 6Yog Vajtswv ua tsis ncaj, nws yuav ua li cas muaj ntsejmuag txiav txim rau tej neeg hauv qabntuj no? 7Tiamsis yog kuv ua tsis ncaj, ua rau sawvdaws pom tseeb hais tias, Vajtswv yog tus ua ncaj, thiab ua rau Vajtswv tau ntsejmuag, yog li ntawd ua li cas Vajtswv tseem yuav rau txim rau kuv no? 8Ua cas tus ntawd tsis hais tias, Peb cia li mus ua txhaum kom peb tau qhovzoo. Txawm yog kuv tsis tau hais li ntawd ib zaug li los, tseem muaj qee leej thuam hais tias, kuv hais li ntawd. Vajtswv yeej yuav rau txim rau cov neeg uas thuam ntawd, raws li tsimnyog lawv raug. (Loos 3:1-4)

 

XAV TXOG TEJNOV

Nyob rau hauv zaj no, xibhwb Povlauj ntuas haiv neeg Loos ntxiv hais tias muaj neeg tau hais tias yog neeg ua phem kom Vajtswv thiaj li tau lub npe zoo. Yog li ntawd puas tsim nyog neeg pheej ua phem ntxiv mus? Qhov tseeb tiag, tsis yog Vajtswv kom peb ua phem, tiamsis neeg lub siab yeej nyiam ua phem, vim ib txhia tsis ntseeg los yog cia siab rau Vajtswv txojlus muajsia.

 

Muaj ib txhia tseem hais tias yog Vajtswv rau txim rau neeg kom Vajtswv thiaj li tau ntsejmuag, ua li Vajtswv puas yog tus ncajncees thiab? Yog hais tias Vajtswv qhia tsis tau thiab rau txim tsis tau rau neeg, uas yog Vajtswv cov menyuam uas Nws tsim no, Vajtswv puas yuav yog ib tug Vajtswv ncajncees thiab? Peb yuav tsum xav li ntawd peb thiaj li yuav nkag siab.

XYAUM UA TEJNOV 

Peb muab xav li no, yog hais tias peb cov menyuam ua peb yug kiag, peb pom lawv niaj hnub ua txhaum thiab ua phem es peb yeej tsis qhuab thiab tsis qhia lawv, yeej tsis hais thiab rau txim rau lawm no peb puas yog ib leej niam ib leej txiv zoo thiab?

 

Vajtswv yeej yog tus ncajncees thiab Nws yeej ua li Nws tau cog lus tsheg rau neeg. Peb yuav tsum nco ntsoov hais tias Vajtswv yeej tsis hloov, Nws hais licas Nws yeej yuav ua li Nws hais. Neeg thiaj li yog tus hloov thiab txav deb ntawm Vajtswv xwb.

 

Peb yuav tsum xav txog peb lub neej, yav tag los peb nyob deb los nyob ze ntawm Vajtswv, ua li hnub no peb nyob qhov twg lawm. Tseem licas los peb yuav tsum tig los nrhiav Vajtswv thiab nyob ze ntawm Nws. Thov Vajtswv coj peb txoj haukev kom peb ua tau ib tug menyam ncajncees rau Vajtswv.