April 19, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 19, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

25Yog nej ua raws li tej uas Mauxes txoj kevcai qhia, qhov uas nej ua kevcai txiav yeej tseemceeb. Tiamsis yog nej tsis ua raws li tej uas Mauxes txoj kevcai qhia, nej zoo ib yam li tus uas yeej tsis tau ua kevcai txiav hlo li. 26Lwm haivneeg uas yeej tsis ua kevcai txiav, yog muaj ib tug ua raws li tej uas Vajtswv txoj kevcai qhia, Vajtswv yuav suav hais tias, tus ntawd zoo ib yam li tus uas twb ua kevcai txiav lawm los sav. 27Lwm haivneeg yeej tsis ua kevcai txiav, tiamsis lawv ua raws li tej uas Vajtswv txoj kevcai qhia, lawv cov ntawd yuav thuam nej txhua tus neeg Yudais uas twb ua kevcai txiav lawm, rau qhov nej yeej muaj Vajtswv txoj kevcai sau cia rau hauv ntawv tiamsis nej tsis coj raws li. 28Tus uas ua kevcai txiav ntawm nqaij tawv, tsis yog neeg Yudais tiag. 29Tus uas yog neeg Yudais tiag, yog tus uas ua kevcai txiav hauv nruabsiab. Txoj kevcai txiav ntawd yog Vajtswv tus Ntsujplig ua, tsis yog ua raws li txoj kevcai qhia. Vajtswv yuav qhuas tus ntawd, tsis yog neeg qhuas. (Loos 2:25-29)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob rau hauv Yudais kevcai, kevcai txiav yog ib qhov tseemceeb, lawv ib txwm coj li Vajtswv txojcai hais tsheg los lawm. Tseem yog Tswv Yexus kiag los 8 hnub xwb Nws niam thiab txiv twb muab Nws ua kevcai txiv lawm. Yog li xibhwb Povlauj thiaj li muab qi lus tseemceeb no coj los hais tias yog koj twb ua kevcai txiav tag lawm, es koj tseem mus ua phem, puas tsim nyog koj ua kevcai txiav los tsis ua thiab. Yog koj yog ib tug neeg ua koj tsis ua kevcai txiav, tiamsis koj ho ua rawv li Vajtswv tej lus qhia, Vajtswv yeej xam hais tias koj ua tau zoo.

 

Xibhwb Povlauj lub ntsiab hnub no hais tias yog ib tug neeg uas twb ua kevcai tag lawm es nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, tus ntawd yeej tsis muaj nujqi dabtsi hlo li. Tiamsis yog ib tug tsis tau ua kevcai txiav es nws ho ua raws li Vajtswv txoj kevcai lawm, Vajtswv yeej yuav hlub nws ib yam li nws yog Vajtswv ib tug menyuam.

 

Yog li xibhwb Povlauj thiaj li hais tias koj tseem yuav ua kevcai txiav tsis ua los tsuav koj coj tau li Vajtswv tej kevcai xwb, ces Vajtswv yeej yuav hlub koj. Vim hais tias kevcai txiav nyob rau hauv lub siab xwb, kevcai txiav yuav tsum yog ib qhov ntawm hauv siab tuaj. Yog li lub sijhawm no cov tsis tau ua kevcai txiav los lawm yeej tsis ua lawm, Vajtswv yeej hlub lawv tib yam.

 

XYAUM UA TEJNOV 

Qhov tseemceeb tiag yog tus ntawd lub siab coj tau li Vajtswv lub siab nyiam, tus ntawd thiaj li yuav yog tus Vajtswv hlub. Hnub no yog koj tsis tau ua kevcai txiav, tiamsis koj lub siab yeej nyob puab Vajtswv lawm, Vajtswv yeej yuav txaiv koj tib yam li koj tsis tau ua kevcai txiav.

 

Yog hais tias koj lub siab tsis tau xav Tswv Yexus ua koj tus cawmseej no, hnub no koj li tig los muab koj lub neej rau Vajtswv, thiab thov Vajtswv zam koj lub txim. Qhov ntawd thiaj li yuav yog qhov koj ua kevcai txiav rau Vajtswv nawb mog.