April 20, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 20, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

Yog li ntawd nej xav hais tias, cov neeg Yudais tsimtxiaj dua lwm haivneeg los? Lossis nej xav hais tias, qhov uas neeg ua kevcai txiav tsis muaj nujnqis dabtsi los? 2Kuv qhia rau nej hais tias, yeej muaj nujnqis heev kawg li. Qhov ib, Vajtswv muab Vajtswv tej lus rau cov neeg Yudais tuav. 3Tiamsis cov neeg Yudais muaj qee leej tsis kam ua raws li Vajtswv tej lus. Yog li ntawd Vajtswv yuav tsis ua raws li tej lus uas Vajtswv hais los? 4Vajtswv yeej yuav ua raws li xwb los sav. Txawm yog txhua tus neeg uas nyob hauv qabntuj no puavleej dag huv tibsi los, Vajtswv yeej tsis dag. Raws li twb muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv lawm hais tias, Sawvdaws yuav paub hais tias, koj hais tseeb. Thaum luag taug koj zaj sawvdaws yuav pom hais tias, koj tsis tau ua txhaum thaum koj hais lus. (Nkauj qhuas Vajtswv 51:6)   (Loos 3:1-4)

 

XAV TXOG TEJNOV

Xibhwb Povlauj tau sau ntsab ntawv no rau cov neeg Loos, nws tau noog lawv thiab tau qhia rau lawv hais tias Vajtswv yeej xub xav haiv neeg Yudais thiab muab Vajtswv txojlus rau lawv tuav los lawv ib txhiaj twb tsis ua raws li Vajtswv txojlus hais. Tiamsis ib qhov tseeb yog Vajtswv hais li cas Vajtswv yeej yuav ua raws li ntawd, vim Vajtswv tus dawb huv.

 

Yog peb muab zaj no coj lo xav, Vajtswv haiv neeg yog tag nrho cov ntseeg Vajtswv thiab muaj Vajtswv txojlus nyob hauv lawv, tiamsis vim licas ib txhia tseem coj li cov neeg tsis paub Vajtswv thiab? Qhov no qhia tau hais tias lawv lam ntseeg ntawm cauj xwb lawv tsis tau ntseeg hauv siab, qhov no ua rau lawv ntseeg tsis muaj Vajtswv tus Ntsujplig.

 

XYAUM UA TEJNOV 

Cov kwvtij phoojywg, yog koj twb lees Tswv Yexus ua koj tus cawmseej lawm, no koj yuav tsum tig koj lub neej kom phim Vajtswv tej lus thiab ua raws li Nws hais. Thov peb tsis txhob lees tiamsis ua lub neej tsis hloov.

 

Vajtswv hais tias Nws yog tus paub txhuab yam, peb tsuas dag tau peb tus kheej xwb, tiamsis peb dag tsis tau Vajtswv. Thaum peb ua tej yam tsis muaj neeg paub thiab tsis muaj neeg pom, peb xav hais tias lwm hnub peb mamli hloov, lwm hnub peb mamli lees txim. Peb tsis txhob dag peb tus kheej ntxiv lawm, qhov ntawd yog dab txwjnyoog tab tom dag koj tag, cia li muab tej yam tsis haum Vajtswv siab tso tsheg, es tig los rau ntawm Tswv Yexus hnub no, cia li lees koj lub txim rau Tswv Yexus, Nws yuav zam tag nrho koj lub txim nawb mog.