April 18, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 18, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

17Nej cov uas yog neeg Yudais nej yeej hais tias, nej cia siab rau Vajtswv txoj kevcai thiab nej khav hais tias, nej paub Vajtswv. 18Nej paub tej uas Vajtswv xav kom nej ua, thiab paub tej uas Vajtswv txoj kevcai qhia hais tias, Tej no phem, tej no zoo. 19Nej suav hais tias, nej yog cov uas coj cov neeg digmuag kev, nej yog lub teeb uas ci rau cov neeg nyob qhov tsaus ntuj pomkev, 20nej yog cov kws uas qhia cov neeg ruam thiab yog cov qhia cov neeg uas tsis paub tseeb Vajtswv txoj kevcai. Nej xav hais tias, nej twb paub txhij paub txhua tej uas Vajtswv txoj kevcai qhia thiab nej paub qhovtseeb lawm. 21Nej twb qhia lwm tus ne, ua cas nej ho tsis qhia nej? Nej qhia hais tias, Tsis txhob ua tubsab, tiamsis nej puas ua tubsab? 22Nej hais tias, Tsis txhob nrog luag poj luag txiv ua pleesyig, tiamsis nej puas tau nrog luag ua pleesyig? Nej tsis nyiam teev dab teev mlom, tiamsis nej puas nyiag tej qhovtxhia chaw hauv tsev teev mlom? 23Nej khav hais tias, nej yog cov uas paub Vajtswv txoj kevcai, tiamsis nej puas tau ua txhaum Vajtswv txojcai ua rhuav Vajtswv ntsejmuag? 24Twb muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv lawm hais tias, Vim nej cov uas yog neeg Yudais ua txhaum, lwm haivneeg thiaj li thuam Vajtswv (Yaxayas 52:5).  (Loos 2:17-24)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob rau hauv zaj no, xibhwb Povlauj hais nyav kawg rau haiv neeg Yudais, vim lawv twb yog cov ua Vajtswv xaiv thiab yog cov paub Vajtswv txojlus xoo. Xibhwb Povlauj tsis tuav leejtwg npe, tiamsis nws hais rau sawvdaws kom lawv yuav tsum coj kom zoo thiab ua raws li Vajtswv tejlus tau hais tsheg.

 

Yog peb muab zaj no cov los xav hais tias yog xibhwb Povlauj twb hais rau haiv neeg Yudais vim lawv yog cov Vajtswv xav, thiab yog Vajtswv haivneeg, peb yuav tsum xav hais tias hnub no peb twb tig los ua Vajtswv haiv neeg lawm, puas tsim nyog peb tseem yuav ua tej ua xibhwb Povlauj ntuas haiv neeg Yudais no thiab? Kuv xav hais tias peb thiab lawv tsis txawv lawm, peb twb txiav txim los ntseeg Vajtswv lawm, yog li peb yuav tsum xyaum tsis txhob ua tej yam phem li xibhwb Povlauj hais no.

 

XYAUM UA TEJNOV  

Peb ib leeg nyob ib ruam ntawm Vajtswv (everyone is at a different walk in Christ), tseem licas los peb yuav tsum tej yam ua tsis haum Vajtswv siab pov tseg. Ua ntej thaum peb los ntseeg Vajtswv, yog peb coj tej yam tsis haum Vajtswv siab lawm los peb twb thov Nws zam peb lub txim, peb thiaj li muab tej ntawd tso pov tsheg, los caum Vajtswv ua peb tus cawmseej. Yog li peb tsis txhob coj li tus tsis tau paub Vajtswv, txis txhob ua li thaum peb tsis tau los ntseeg Vajtswv.

 

Hnub no yog koj ntseeg tiag lawm, thiab yog koj tseem ua tej yam li xibhwb Povlauj hais no, koj yuav tau hloov koj lub neej koj xibhwb Povlauj cov lus hnub tsis txhob raug koj, yog tej yam tseem raug koj, cia li thov Vajtswv pab thiab thov kom Nws zam koj lub txim. Vajtswv yuav zam txim rau koj thiab yuav pab koj kom koj dim ntawm tej ua tseem khi koj.