April 17, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 17, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

12Lwm haivneeg yeej ib txwm tsis paub Mauxes txoj kevcai. Txawm yog lawv tsis paub los, lawv yeej yuav raug txim rau qhov lawv ua phem. Cov neeg Yudais yeej ib txwm paub Mauxes txoj kevcai. Txawm yog lawv paub los, lawv yeej yuav raug txim ib yam nkaus rau qhov lawv ua txhaum txoj kevcai ntawd. 13Cov neeg uas tsuas mloog tej uas Mauxes txoj kevcai qhia xwb tsis ua raws li, cov neeg ntawd yeej tsis yog cov uas Vajtswv coj los nrog Vajtswv sib raug zoo. Cov neeg uas ua raws li tej uas Mauxes txoj kevcai qhia, cov neeg ntawd thiaj yog cov uas Vajtswv coj los nrog Vajtswv sib raug zoo. 14Lwm haivneeg yeej tsis paub Mauxes txoj kevcai. Txawm yog li ntawd los, muaj qee leej paub ua zoo ib yam li tej uas Mauxes txoj kevcai qhia. Qhov uas lawv paub ua phem ua zoo, tsis yog Mauxes txoj kevcai qhia lawv, tiamsis yog lawv lub siab qhia lawv. Qhov uas lawv paub ua zoo ntawd twb ua rau sawvdaws paub tseeb lawm hais tias, lawv lub siab yeej paub tej uas Mauxes txoj kevcai qhia. 15Thiab lawv lub siab qhia rau lawv hais tias, muaj li ntawd tiag rau qhov qee zaus lawv lub siab nkaug lawv hais tias, lawv ua txhaum lawm, qee zaus lawv lub siab qhuas lawv hais tias, lawv ua zoo lawm. 16Tej ntawd yeej raws li Txojmoo zoo uas kuv qhia hais tias, Hnub uas Vajtswv txiav txim, Vajtswv yuav kom Yexus los xyuas tej uas neeg muab zais cia rau hauv lawv lub siab lawm, saib tej ntawd zoo li cas. . (Loos 2:12-16)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Vajtswv txojlus hnub peb yuav kawm qhia hais tias tseem ib tug twg yuav paub thiab tsis paub Vajtswv txojcai los Vajtswv yeej yuav txiv txim rau tag nrho, tseem nws ua zoo ua phem los Vajtswv yeej paub tag. Cov tsis paub Vajtswv txojcailos Vajtswv yeej yuav rau txim rau nws, nyob li cov cov neeg Yudais kiag los Vajtswv yeej yuav rau txim rau lawv yog lawv ua phem, vim lawv twb paub Vajtswv txojcai zoo, lawv tseem phem thiab, yog lis Vajtswv thiaj li yuav txiv txim rau txhua tus.

 

Cov menyuam ua tsis mloog lus, niam thiab txiv twb qhia tag lawm los lawv tseem mus ua phem thiab, vim lawv lub siab tsis xav coj zoo thiab lawv tsis xav ua ib tug neeg zoo. Yog li ntawd Vajtswv thiaj li yuav raug txim rau lawv tib yam.

 

XYAUM UA TEJNOV  

 

Vajtswv tau cog lus hais tias Vajtswv yuav hlub cov neeg ua paub Vajtswv txojlus thiab ua raus li Nws hais tseg. Vajtswv yuav muab qi zog rau tus ntawd thiab yuav pub txojsia ntev mus ib txhis rau cov neeg uas ua zoo. Vajtswv hais ib los ntxiv hais tias tseem cov neeg tsis paub Vajtswv tej cai los lawv yeej txawj ua zoo tib yam, vim lawv lub siab zoo. Qhov tseeb tiag, peb yuav tau tig los nyob ze Vajtswv peb thiaj li yuav paub Nws thaib xav kawm Nws tej lus qhuab qhia kom peb txawj ua ib tug neeg zoo rau Vajtswv.

 

Peb yuav tsum nco ntsoov tias txhua tus tib neeg yuav khiv tsis dim ntawm Tswv Yexus Khetos, vim Leejtxiv twb tso txhua yam rau Tswv Yexus ua tus tswj lawm, yog li Nws yuav ua tus txivtxim rau cov neeg ua zoo thiab ua phem tag nrho. Tus twg ntseeg thiab ua zoo, tus ntawd yuav tau nrog Vajtswv nyob, tus tsis ntseeg thiab nyiam ua zoo, tus ntawd yuav tau kev quaj ntsuag mus tag ib txhis.