April 14, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 14, 2023

 

NQI LUS RAU HNUB NO

 

Nej xav hais tias, nej muaj cai txiavtxim rau lwm tus no los? Yog nej xav li ntawd nej yeej yuav tsis muaj lus hais. Thaum nej txiavtxim rau lwm tus twb yog nej lob nrhab lo nej plaubhau ntag, rau qhov nej ua txhaum ib yam li lwm tus. 2Peb paub hais tias, Vajtswv rau txim rau cov neeg uas ua phem li ntawd, Vajtswv ua yog lawm. 3Nej txiavtxim rau lwm tus, tiamsis nej tseem ua txhaum ib yam li lwm tus. Nej xav hais tias, Vajtswv yuav tsis rau txim rau nej no los? 4Tej zaum ntshai nej tsis nco qab Vajtswv tshavntuj, thiab qhov uas Vajtswv ua siab ntev kawg li rau nej lawm nej thiaj txiavtxim rau lwm tus. Nyaj nej yuav paub hais tias, Vajtswv hlub nej twb yog vim Vajtswv xav kom nej tso nej tej kev txhaum tseg. 5Tiamsis nej tawvncauj nej tsis kam tso nej tej kev txhaum tseg. Yog li ntawd thaum txog hnub Vajtswv teem cia hais tias, Vajtswv yuav tabmeeg rau txim rau sawvdaws, hnub ntawd Vajtswv tus uas txiav txim ncajncees yuav rau txim hnyav heev rau nej. (Loos 2:1-5)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Xibhwb Povlauj tau sau ntsab ntawv no mus ntuas haiv neeg Yudais, vim lawv tau thuam haiv neeg gentiles los yog cov neeg ua tsis yog haiv neeg Yudais cajcag. Thaum Vajtswv cov lus hais txog neeg tau ua phem ua qias, thiab ua tej yam ua tsis haum Vajtswv siab. Tsis tag li xwb, ib tug hais lus saib tsis tau ib tug, muaj lus taug xaiv thiab tseem hais lus saib tsis tau Vajtswv thiab.

 

Xibhwb Povlauj thiaj li muab cov lus no rov tig qhia rau haiv neeg Yudais hais tias yog lawv txiavtxim rau ib tug twg uas yog lwm haiv neeg, Vajtswv yuav txiavtxim rau lawv tib yam. Xibhwb Povlauj hais tias “yog nej txiavtxim rau lwm tus twb yog nej lob nrhab lo nej plaubhau”. Qhov no qhia tau hais tias yog haiv neeg Yudais txiavtxim licas rau lwm haiv neeg, ces Vajtswv yuav txiavtxim tib yam rau lawv, vim lawv yeej muaj lawv tej kev phem thiab tsis zoo tib yam thiab.

XYAUM UA TEJNOV 

 

Yog li ntawd, Vajtswv txojlus yeej yog ib txog ntseeb thiab meej, Vajtswv tsis xav kom sawvdaws tsis txhob sib ntxub, kom sawvdaws yuav tsum sib hlub tsis txhob ua yeebcuab. Yog peb ua tib zoo xav, txhua tus tib neeg yog Vajtswv tsim txhua nrho, sawvdaws yeej yog Vajtswv cov menyuam tibsi.

 

Yog peb muab cov lus no coj los xav txog peb lub neej, ua li peb puas txiavtxim rau lwm tus los tsis txiavtxim thiab? Kuv xav hais peb yog neeg ces muaj ntau zaum, peb yeej tau txiavtxim rau lwm tus lawm tiag. Tiamsis licas los peb cov ua paub Vajtswv lawm, peb yuav tsum xyaum tsis txhob coj peb lub neej li ntawd, peb yuav tsum xyaum hlub peb tej kwvtij kom sawvdaws thiaj li muaj kev sib haumxeeb, thiaj li tsis ua yeebcuab. Qhov ntseeb tiag, kom Vajtswv tsis txhob rau txim rau peb lis peb rau txim rau lwm tus.