April 15, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS 

April 15, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO 

6Rau qhov txhua tus nyias yeej yuav tau sau raws li tej uas nyias tau ua los lawm. 7Vajtswv yuav muab txojsia ntev mus ib txhis rau cov neeg uas niajhnub ua zoo, nrhiav koobmeej, xav kom Vajtswv qhuas, thiab pub txojsia tsis txawj tuag rau lawv. 8Tiamsis Vajtswv yuav chim thiab rau txim rau cov neeg uas xav kom sawvdaws qhuas lawv. Cov neeg ntawd yeej tsis nyiam qhovzoo, lawv tsuas nyiam qhovphem xwb. 9Txhua tus uas ua txhaum tsis hais cov neeg Yudais los yog, lwm haivneeg los yog, sawvdaws puavleej yuav raug kev txomnyem nyuajsiab kawg li. 10Tiamsis Vajtswv yuav pub cov neeg uas niajhnub ua zoo, tsis hais cov neeg Yudais lossis lwm haivneeg, tau koobmeej, tau ntsejmuag, thiab tau zoo nyob kajsiab lug, 11rau qhov Vajtswv yeej tsis xaiv leejtwg ntsejmuag hlo li. (Loos 2:6-11)

 XAV TXOG TEJNOV

 Haiv neeg Yudais xav hais tias lawv yog Vajtswv cov menyuam ua Vajtswv xub xaiv lawv, ces lawv yuav muaj nujqi dua lwm haiv neeg. Tiamsis qhov Vajtswv muab txojlus rau lawv ua ntej lwm haiv neeg, tsim nyog lawv yuav ua cov hnov thiab yog cov ua raws li Vajtswv tej lus qhua qhia. Tiamsis lawv tsua muaj pobntseg hnov xwb, lawv tsis ua raws li.

 Vajtswv txojlus no tsis tau qhia hais tias Vajtswv yuav cawm ib tug twg licas, tiamsis qhov Vajtswv hais yog qhov yuav rau txim rau neeg ntiajteb raws li neeg txojkev coj nyob rau hauv nws lub neej. Tsis yog ua zoo ib ob zaug xwb, tiamsis yuav tsum ua tag yus lub neej, thaum kawg Vajtswv mamli ua tus txiavtxim seb yus puas yog neeg zoo lost sis yog.

 Vajtswv txoj kev txiavtxim yuav luj txhua tus tib neeg, tsis hais tus dawb, tus dub, tus America los yog tus Hmong, Vajtswv yuav txiavtxim rau txhua tus neeg. Yog li sawvdaws yuav tsum xyuam coj lub neej kom zoo li  zoo tau thiaj li yuav haum Vajtswv siab, tsis txhob ua lub neej tsis muaj nujqi rau Vajtswv.

XYAUM UA TEJNOV 

 Haiv neeg Yudais twb xub tau Vajtswv txoj kevcai tiamsis lawv tsuas ua cov hnov xwb, lawv tsis ua li Vajtswv hais, lawv los yeej yuav raug Vajtswv txojkev txiavtxim. Peb tsis paub hais tias hnub twg lawv yuav tig ntawm lawv txojkev txhaum, tiamsis peb paub hais tias Vajtswv muaj lub siab ntev, nws tsis chim sai thiab nws muaj kev zam txim.

 Hnub no yog koj twb paub thiab hnov Vajtswv txojlus lawm no, thov koj cia li tig koj lub neej los ua txhua yam kom haum Vajtswv siab. Koj yuav tsum npaj koj lub neej thiab ua ib tug menyuam mloog Vajtswv tej lus qhuab qhia, thiab xyaum ua raws li Vajtswv tej lus. Thaum kawg Vajtswv yuav txiavtxim, Vajtswv yuav hu ib tug zujzus los rau ntawm Vajtswv, yog koj ua tau zoo, Vajtswv yuav pub koj mus nyob hauv lub ntuj ceebtsheej, Vajtswv yuav tsis muab lub txim rau koj nawb mog. Cov tsis mloog Vajtswv tej lus qhuab qhia thiab tsis ua raws li Vajtswv tej lus, Vajtswv yuav rau txim loj heev rau tus ntawd. Thov Vajtswv ua tus coj peb sawvdaws txoj hau kev kom peb tau nrog Vajtswv nyob.