April 13, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

 

18Peb paub hais tias, tus Vajtswv uas nyob saum Ceebtsheej yuav rau txim rau cov neeg uas ua ib puas tsav yam kev phem. Lawv tej kev phem ntawd ua rau neeg tsis paub Vajtswv txojkev tseeb. 19Vajtswv rau txim rau lawv rau qhov Vajtswv yeej ua ib puas tsav yam qhia rau lawv paub tseeb hais tias, muaj Vajtswv. 20Txij puag thaum Vajtswv tsim ntuj tsim teb los neeg yeej paub hais tias, Vajtswv yog tus zoo li cas. Txawm yog neeg lub qhov muag tsis pom Vajtswv los, yog lawv saib ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim los lawm, lawv yuav pom Vajtswv lub hwjchim uas nyob mus ib txhis, thiab pom Vajtswv tus hwvxyeej. Yog li ntawd lawv yuav hais tias, lawv tsis paub los yeej tsis tau hlo li.   (Loos 1:18-20)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob rau hauv Vajtswv txojlus hnub no, peb pom hais tias Vajtswv yuav rau txim rau cov neeg uas ua phem, vim lawv txoj kev phem, lawv thiaj li tsis paub Vajtswv. Qhov no thiaj ua rau peb pom hais tias thaum cov neeg tsis kam mloog Vajtswv zaj, lawv yeej yuav tsis paub Vajtswv Leejtub. Yog peb noog peb tus kheej hais tias yog ib cov neeg tsis paub, ua li Vajtswv puas yuav rau txim rau lawv los tsis rau thiab?

 

Vajtswv txojlus yeej qhia meej lawm hais tias Vajtswv yuav rau txim rau lawv, yog leejtwg tsis lees txais yuav Tswv Yexus ua tus cawmseej ces yeej yuav ntsib kev tsau ntuj nti. Vajtswv thiaj li qhia hais tias tseem yog lawv tsis hnov Vajtswv txojlus los, lawv twb pom Vajtswv lub hwjchim ua Nws tsim ib puas tsav yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Tej uas Vajtswv tsim ua yog tej xyoob tej ntoo, tej toj roob hauv pes uas zoo nkauj kawg nkaus li, tej no yog Vajtswv lub hwjchim tag.

 

Thaum peb kawm txog Vajtswv zaj uas mus tshaj Vajtswv txoj moo zoo, muaj ib cov noog hais tias yog ib tug twg tsis tau hnov Vajtswv txojlus es nws tau tag sim neej, ua li nws puas yuav tau mus nrog Vajtswv nyob los tsis tau thiab? Nyob rau hauv zaj no yeej qhia meej lawm hais tias ib tug neeg twg yeej pom Vajtswv lub hwjchim lawm, tejzaum nws yuav tsis paub Tswv Yexus, tiamsis nws yuav tsum paub hais tias muaj tus Vajtswv uas tsim ib puas tsav yam.

 

XYAUM UA TEJNOV 

Koj puas tau hnov txog Vajtswv txoj moo zoo los tsis tau thiab? Yog koj hnov lawm no rau siab ntseeg mus, yog koj tsis tau hnov no koj cia li mus nrog ib tug xibhwb tham kom nws qhia Vajtswv zaj hais txog kev cawmdim rau koj.

 

Qhov kawg no, Vajtswv yeej qhia meej hais tias Nws yuav rau txim rau txhua leej txhua tus, tseem lawv hnov Vajtswv txojlus los tsis tau hnov, Vajtswv lub hwjchim twb nyob txij thaum chivkeeb los lawm. Thov Vajtswv pab sawvdaws rau zaj no kom txhua tua mob siab los ntseeg.