April 12, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 12

NQI LUS RAU HNUB NO

13Thov tus Vajtswv uas nej cia siab rau, ua rau nej txhua tus uas ntseeg zoo siab thiab tau zoo nyob kajsiab lug, kom Vajtswv tus Ntsujplig lub hwjchim ua rau nej txojkev cia siab hlob zujzus. (Loos 15:13)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Txojkev cia siab yog ib txojkev tseemceeb rau cov ntseeg thaum ib tug neeg thov Vajtswv, vim hais tias thaum peb thov Vajtswv, peb tabtom nrog Vajtswv tham thiab qhia peb tej kev txhov siab los yog kev xav ntsib xav tau rau Vajtswv. Thaum ib tug ntseeg muaj kev cai siab rau Vajtswv lawm, tus ntawd cia siab hais tias Vajtswv yuav teb tej lus thov.

 

Ib qhov tseeb tiag, xibhwb Povlauj xav kom cov ntseeg Loos ntsib kev tau zoo thiab kev kajsiab lug thaum lawv ntsib kev nyuj siab los yog kev txomnyem, kom lawv muaj kev cia siab rau Vajtswv. Thaum ib tug twg muaj kev cia siab rau Vajtswv lawm, tus ntawd yuav tsis nco txhawj heev, vim nws paub hais tias Vajtswv nyob nrog nraim nws thiab ua tus tiv thaiv nws.

 

XYAUM UA TEJNOV 

 

Hnub no yog koj muaj kev nyuaj siab thiab kev txhov xeeb heev tsis paub yuav tig rau qhov twg, thov koj cia siab rau Vajtswv, Nws yuav pub Nws tus Ntsujplig rau koj kom koj muaj kev kajsiab lug. Tej thaum peb neeg muaj kev nyuab siab, feem ntau twb yog peb tsis cia siab rau Vajtswv, peb cia siab rau peb tus kheej xwb.

 

Yog hais tias hnub no koj qhaug zog thiab tsis muaj lub zog ua Vajtswv li dejnum, thov Vajtswv tus Ntsujplig pab koj thiab txhawb koj kom koj rov muaj lub dag zog rov ua Nws li dejnum. Koj yuav tsum nco ntsoov thov Nws thiab cia siab rau Nws, koj yuav tsum cia Vajtswv tus Ntsujplig coj koj txoj hau kev, koj thiaj li muaj zog nawb mog.