April 11, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

16Kaum ib tug thwjtim txawm mus pem Kalilais tebchaws, lawv nce mus pem lub roob raws li Yexus twb qhia rau lawv lawm. 17Thaum lawv pom Yexus lawv txhos caug ntua pe nws. Tiamsis tseem muaj qee leej ua xyemxyav tsis tshua cia siab pestsawg. 18Yexus txav los ze lawv, nws hais rau lawv hais tias, Vajtswv twb tsa kuv ua tus kav tagnrho ib puas tsav yam lawm, tsis hais saum qaumntuj los yog, hauv ntiajteb los yog. 19Yog li ntawd, nej cia li tawm mus qhia txhua haivneeg hauv qabntuj no kom lawv los ua kuv cov thwjtim. Thaum nej muab lawv ua kevcai raus dej nej yuav tsum tuav Leejtxiv, Leejtub thiab tus Ntsujplig lub npe. 20Thiab qhia kom lawv paub coj raws li ib puas tsav yam uas kuv twb qhia rau nej lawm. Kuv yuav niajhnub nrog nej nyob mus txog hnub ntiajteb kawg. (Mathais 28:16-20)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob li ib lub lwmtiam dhau los mus txij li thaum Tswv Yexus sawv los lawm, cov thwjtim mus rau pem Kalilais tebchaws raws li Tswv Yexus tau hais kom lawv mus. Thaum cov thwjtim mus txog pem Kalilais tebchaws, lawv pom Tswv Yexus, muaj qee leej tseem ua xyemxyav thiab hais tias ua li Tswv puas yog ntseeb los tsis yog.

 

Tswv Yexus rov qhia rau nws cov thwjtim hais tias txhua tsavyam Leejtxiv twb muab tag rau nws lawm, yog li Tswv Yexus zoo ib yam li tus kwsligchoj (Judge), txhua tus tib neeg yuav tsum tau mus ntawm Tswv Yexus mus thiaj li yuav txog ntawm Leejtxiv.

 

Tsis tag li Tswv Yexus tau muab txoj dejnum tseemceeb ua Leejtxiv muab cob rau Tswv Yexus tso rau nws cov thwjtim ua ntxiv mus. Tswv Yexus tau samhwm kom lawv yuav tsum mus npaj cov thwjtim ntxiv, Vajtswv txoj hmoo zoo thiaj li yuav nrov mus thoob qab ntuj. Tswv Yexus qhia hais tias thaum muab cov ntseeg tsiab ua kevcai rau dej, lawv yuav tsum nco ntsoov tuav Leejtxiv, Leejtub thiab Leej Ntsujplig lub npe, qhov no thiaj li yuav haum Leejtxiv siab.

 

Txwv Yexus hais ntxiv hais tias, thaum mus coj tau neeg los lawm, yuav tsum qhia txhua tsav yam ua Tswv Yexus twb qhia tag los lawm rau cov ntseeg tshiab kom lawv thiaj li paub, lawv thiaj li yuav tig los ua ib cov thwjtim ntshiab, thiaj li yuav muaj coob leej mus tshaj Vajtswv txoj lus. Tsis tag li xwb, Tswv Yexus tseem cog lus rau cov thwjtim hais tias Tswv Yexus yuav nrog lawv nyob mus tag ib txhis, qhov no txhais tau hais tias Vajtswv tus Ntsujplig yuav nrog nriam lawv mus tag ib txhis.

 

XYAUM UA TEJNOV 

 

Niaj hnub niam no koj puas tseem ua xyemxyav thiab los tsis ua? Peb muaj ib txhia ntseeg, txij li thaum lawv los ntseeg Vajtswv, lawv lub neej tsis hloov li, lawv tsis xav kawm Vajtswv txoj lus kom lawv paub thiab tig los ua Tswv Yexus ib tug thwjtim li Tswv Yexus tau samhwm. Yog li ntawd tim cov thawjcoj tsis qhia los yog tim cov ntseeg tsis xav kawm? Koj sim ua tib zoo xav seb yog licas tiag.

 

Yog hnub no koj twb yog Tswv Yexus ib tug thwjtim lawm, thov koj rau siab mus qhia txoj hmoo zoo rau lwm leej lwm tus, coj lawv los ua Vajtswv cov menyuam. Yog hais tias koj yog ib tug ntseeg tsiab, koj yuav tsum mob siab kawm Vajtswv txojlus kom koj thiaj li yuav tig los ua Vajtswv ib tub txib, koj thiaj li yuav pab tau Vajtswv li dejnum.

 

Nco ntsoov hais tias Tswv Yexus twb samhwm kom peb sawvdaws yuav tsum ua nws li dejnum kom txog hnub nws rov qab los, thaum ntawd Vajtswv yuav muab qi zog rau sawvdaws li nyiam txoj kev khwv. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj nawb mog.