April 10, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

11Thaum ob tug pojniam ntawd tabtom taug kev mus, cov tubrog uas zov lub qhovntxa, muaj qee leej rov mus hauv nroog qhia tej xwm uas twb muaj lawm huv tibsi rau cov povthawj mloog. 12Thaum cov povthawj hlob mus nrog cov txwjlaus sablaj tas, lawv muab nyiaj ntau ntau pub rau cov tubrog. 13Lawv hais rau cov tubrog hais tias, Nej yuav tsum hais tias, thaum ib taghmo nej tsaug zog lawm, nws cov thwjtim tuaj nyiag nws lub cev lawm. 14Yog tus tswvxeev hnov zaj no peb mam li hais nws, nej tsis txhob txhawj. 15Cov tubrog txais cov nyiaj ntawd, lawv ua raws li cov povthawj hais. Cov neeg Yudais hais zaj no nrov ncha moo lug thoob plaws qhovtxhia qhovchaw los txog niajhnub nimno.  (Mathais 28:11-15)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Cov ntseeg, nej puas xav hais tias yog Tswv Yexus tsis sawv hauv qhov tuag rov los, peb txoj kev ntseeg, txoj kev qhia Vajtswv txojlus thiab txoj kev kawm Vajtswv txojlus puas muaj nujqias? Kuv xav hais tias yog Tswv Yexus tsis yeej txojkev tuag no txhua yam peb ua yeej tsis muaj qab dabtsi li. Yog li ntawd peb ua Vajtswv tsaug hais tias txhua yam yeej muaj rawv li Vajtswv phau ntawv tau qhia tsheg lawm.

 

Yog peb muab zaj no coj los ua tib zoo saib, tom qab Tswv Yexus sawv hauv qhov ntxa los lawm ua rau cov povthawj hlob nyub siab heev thiab tsis paub xyov ua licas, lawv ntsai lawv thiaj li mus sablaj sib tham sib yuav ua licas, ib tsam tus tswvxeev hnov zaj no nws yuav ua teebmeem rau lawv hais tias Tswv Yexus sawv los lawm tiag, yog li lawv yuav tsum muab zaj no ntxeev hais tias Yexus cov thwjtim tuaj muab Tswv Yexus lub cev lawm xwb no.

 

Qhov yuav ua rau cov tub rog mus dag rau lawv cov nomtswv, cov povthawj hlob tau muab nyiaj ntau ntau rau cov tub rog kom lawv dag hais tias Tswv Yexus cov thwjtim tuaj nyiag Tswv Yexus lub cev lawm. Yog li cov tub rog thiaj li ua li cov povthawj hlob tau hais, tiamsis cov neeg Yudais paub txog zaj no, lawv thiaj li muab hais los txog niajhnub nimno. 

 

XYAUM UA TEJNOV 

 

Zaj no qhia txog cov povthawj hlob ua tsis txawj coj li Vajtswv cov menyuam zoo thiab coj tsis ncaj rau cov pejxeem ua lawv saib xyuas. Lawv tau muab nyiaj coj los them cov loos tub rog kom lawv mus dag lawv cov thawjcoj, zais qhov ntseeb txog qhov Tswv Yexus sawv hauv qhov ntxa los.

 

Yog koj ua ib tug thawjcoj, kev saib xyuas nyiaj txhiag thiab siv nyiaj txhiag yog ib qhov tseemceeb. Ua ib tug thawjcoj yuav tsum ua lub siab cajcees, tsis txhob xyaum dag thiab kom lwm tus dag rau yus, kom yus tau koob tau npe, tej yam zoo li ntawd yuav tsis zoo thiab tsis haum Vajtswv siab. Thov Vajtswv coj peb sawvdaws kom peb ua tau ib tug thawjcoj haum Vajtswv siab tsis txhob zoo li cov povthawj nyob rau yav qub qab tag los.