April 9, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

 

5Tus tubtxib saum qaumntuj hais rau ob tug pojniam ntawd hais tias, Neb tsis txhob ntshai. Kuv paub hais tias, neb tuaj nrhiav Yexus tus uas lawv muab ntsia rau saum ntoo khaublig. 6Nws tsis nyob ntawm no, Vajtswv twb tsa nws sawv raws li tej lus nws twb xub qhia tseg lawm. Neb cia li los xyuas qhovchaw uas lawv tso nws lub cev cia. 7Neb kavtsij rov qab mus qhia rau nws cov thwjtim hais tias, Vajtswv twb tsa nws sawv hauv qhovtuag los lawm. Nws ua nej ntej mus pem Kalilais tebchaws, nej yuav ntsib nws ped. Kuv lus muaj li no xwb. 8Ob tug pojniam ntawd tawm nrawm nroos ntawm lub qhovntxa rov qab mus, nkawd ntshai

los ntshai, zoo siab los zoo siab, nkawd sib tw khiav mus qhia rau Yexus cov thwjtim paub. 9Thaum nkawd tabtom khiav rov mus, nkawd mus ntsib Yexus. Yexus hais rau nkawd hais tias, Thov kom neb tau zoo nyob kajsiab lug. nkawd los tuav nkaus Yexus ob txhais kotaw pe Yexus. 10Yexus hais rau nkawd hais tias, Neb tsis txhob ntshai. Neb cia li mus qhia kuv cov thwjtim kom lawv mus pem Kalilais tebchaws, lawv yuav pom kuv ped. (Mathais 28:5-10)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Yog peb tig rov mus saib hnub uas Tswv Yexus thiab Nws cov thwjtim lawv los rau hauv Yeluxalees, los koom noj Vajtswv rooj mov ua kevcai hla dhau los txog hmo hluag ntxeev siab rau Tswv Yexus, muab Tswv Yexus ntes ua rau cov thwjtim khiv tsis muaj chaw mus, ua rau lawv ntsai kawg li tsis paub ua licas.

 

Hnub Friday, nyob li thaum 9 teev sawv ntxov, cov neeg phem muab Tswv Yexus coj mus tua rau saum lub roob, muab Tswv Yexus dai rau suam tus ntoo khaublig, thaum tav li 3 teev tav su, lub ntiajteb tsau nti, daim ntaub nyob rau hauv lub tsev pehawm dawb huv nthuag nrhe ua ob sab. Tswv Yexus tau hais nyob rau hauv Yauhas 19:30 hais tias “tiav lawm lauj. Yexus nyo hau ntshis tu siav nrho tamsim ntawd.” Cov tubrog tseem tsis cia li lawv tseem muab rab hmuv nkaug Yexus sabtav thiab, muab nws tej nris tsho sibfaib ua dog dig.

 

Hnub peb ua Tswv Yexus sawv rov los, kuv xav kom peb tsis txhob xav hais tias zaj no yog ib zaj dabneeg xwb, tiamsis yog ib zaj ua yeej tswmsim yav tag los tiag, vim Tswv Yexus yeej tuag theej peb lub txhoj tiag, peb thiaj li dim ntawm txoj kev tuag. Tswv Yexus twb los ua rau Nws cov thwjtim pom Nws thiab pub lawv kom no sabtav ua lawv xua hmuv khaug Nws thiab Nws ob sab tev yeej tseem muaj lub qhov txhab tiag.

 

XYAUM UA TEJNOV 

 

Tseem licas los twb yog Tswv Yexus ua tej no rau peb kom peb thiaj li tig tau rov los cuag Leejtxiv, peb thiaj li yuav tau txojsia mus tag ib txhis. Tswv Yexus thiaj li hais tias yog leejtwg cia siab rau Leejtxiv Leejtub, tus ntawd yuav tau txojsia ntev mus ib txhis. Yog li ntawd, yog leejtwg ntseeg zaj no, tus ntawd thiaj li yuav tau txojsia ntev mus ib txhis. Yog koj tseem tsis tau ntseeg no thov koj tig los nrhiav Tswv Yexus ua koj tus cawmseej nawb mog.