April 7, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

47Thaum Yexus tseem tabtom hais li ntawd, muaj ib pab neeg coob coob tuaj txog. Tus Yudas uas yog Yexus ib tug thwjtim coj cov neeg ntawd tuaj. Nws txav los ze Yexus, nws yuav nwj Yexus. 48Tiamsis Yexus hais rau nws hais tias, Yudas es, koj yuav nwj Neeg Leejtub qhia luag paub ntes nws los? 49Thaum cov thwjtim pom hais tias, ntshai yuav muaj xwm, lawv hais tias, Tus Tswv, koj puas kheev peb rho ntaj tua lawv? 50Cov thwjtim muaj ib tug rho hlo ntaj los tib ntag rau tus povthawj hlob ib tug tubqhe sab pobntseg xis tu nrho. 51Tiamsis Yexus hais tias, Tsum li. Yexus cev loo tes mus kho tus ntawd lub pobntseg zoo hlo. 52Yexus hais rau cov povthawj hlob thiab cov neeg zov lub Tuamtsev, thiab cov txwjlaus uas tuaj ntes Yexus ntawd hais tias, Nej nqa ntaj nqa qws tuaj ntes kuv ib yam li kuv yog tubsab los? 53Kuv twb niajhnub nrog nej nyob hauv lub Tuamtsev, nej ho tsis ntes kuv. Tiamsis nimno twb txog nej lub sijhawm thiab txog lub sijhawm dab ntxwgnyoog tus uas kav qhov tsaus ntuj ua nws tes haujlwm lawm. (Lukas 22:47-53)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Cov ntseeg, yog peb tig rov mus rau Tswv Yexus lub sijhawm, hmo no yog hmo ua hluag tuaj ntev Tswv Yexus nyob rau tom lub hav paj ua yog ib hmo hluag saib tsis tau Leejtxiv tus tub uas tsis tau ua ib qhov txhaum, tiamsis Nws tsua los pab neeg kom neeg dim neeg lub txhoj xwb.

 

Hmo no, Tswv Yexus ib tug thwjtim ua ib txwm nrog Tswv Yexus thiab nws cov thwjtim nyob uake thiab noj uake, tus thwjtim no tseem muab lub siab ua phem rau Yexus thiab, vim nws xav tau pebcaug lub npib nyiaj. Thaum neeg txoj kev ntshaw thiab txoj kev xav tau tej yam lawm, nyob li nyiaj txhiaj, los yog meejmom, neeg yuav ua txhua yam kom zoo lawv lub siab. Lawv tsis ua zoo xav txog hais tias qhov lawv ua ntawd puas zoo los tsis zoo thaum kawg, thiab tej lawv ua ntawd puas yuav haum Leejtxiv siab los tsis haum, lawv cia li lam tau lam ua lawm xwb.

 

XYAUM UA TEJNOV 

 

Hnub no, thov nej hlub nej cov kwvtij phoojywm li Tswv Yexus hlub nawb mog, tsis txhob ua lub siab phem vim nej sawvdaws ib txwm nyob uake, noj uake li ib pab kwvtij. Yog li nej tsis txhob nrhia kev ua phem rau nej ib tug kwvtij, vim tej ntawd yuav tsis haum Leejtxiv siab. Tswv hais rau Yudas hais tias “Yudas es, koj yuav nwj Neeg Leejtub qhia luag paub ntes nws los?”. Qhov no qhia tau hais tias yus ua txuj hlub, tiamsis nyob rau hauv yus lub siab mas tuajpos xwb.

 

Cov kwvtij, nyob sib hlub mog, tsis txhob hais ib yam, lub siab xav ib yam. Thaum yus hais licas lawm, cia kom yus lub siab xav tib yam li ntawd thiab Tswv Yexus thiaj li hlub yus tiag. Peb tseem nyob hauv ib tsev neeg los yog nyob rau hauv ib pawg ntseeg, peb tsis txhob coj li Yudas coj, peb twb pom hais tias thaum kawg tsis zoo rau Yudas. Thov Vajtswv tshoov peb lub siab kom peb ua haum Vajtswv siab. Happy Friday everyone and God bless.