April 5, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

39Yexus tawm hauv lub nroog mus pem lub roob ntoo ntseej raws li nws ib txwm mus, nws cov thwjtim nrog nws mus. 40Thaum lawv mus txog ped Yexus hais rau lawv hais tias, Nej yuav tsum thov Vajtswv tsis txhob pub dab ntxwgnyoog ntxias tau nej. 41Yexus nrug lawv mus yuav luag deb li txawb ib ncuas pobzeb. Nws txhos caug ntua thov Vajtswv hais tias, 42Txiv es, yog koj pom zoo thov koj tsis txhob cia kuv raug tej kev txomnyem no. Txawm yog li cas los puamchawj, koj tsis txhob ua raws li kuv lub siab nyiam, thov koj ua raws li koj lub siab nyiam xwb. (Lukas 22:39-42)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Kev thov Vajtswv yog ib qhov tseemceeb heev nyob rau hauv ib tug ntseeg lub neej. Tseem peb yuav ntsiab kev zoo siab los yog kev nyuab siab, peb yuav tsum niaj hnub thov Vajtswv coj peb txoj hau kev. Nyob rau hauv zaj no, peb pom hais tias Tswv Yexus tus keej kiag los Nws tseem niaj hnub thov Leejtxiv coj Nws hau kev.

 

Tswv Yexus nyiam mus nrog Nws Leejtxiv tham, qhov peb yuav kawm tau yog Tswv Yexus hais tias “Nej yuav tsum thov Vajtswv tsis txhob pub dab ntxwgnyoog ntxias tau nej”. Yog thaum peb thov Vajtswv pab peb lawm, qhov no qhia tau hais tias peb lub siab nyob npuab Vajtswv thiab peb nyob ze ntawm Vajtswv. Thaum peb tsis thov Vajtswv pab peb lawm, thaum ntawd peb lub siab txav deb ntawm Vajtswv lawm, thaum ntawd dab txwgnyoog yuav txav los ze peb thiab yuav ntxias tau peb.

 

Ib qhov tseemceeb thaum peb thov Vajtswv, feemcoob sawvdaws thov kom haum lawv lub siab xwb, tiamsis yog peb saib Tswv Yexus thov, Nws thov hais tias “Txiv es, yog koj pom zoo thov koj tsis txhob cia kuv raug tej kev txomnyem no. Txawm yog li cas los puamchawj, koj tsis txhob ua raws li kuv lub siab nyiam, thov koj ua raws li koj lub siab nyiam xwb.” Qhov yuav haum Leejtxiv siab yog peb muab tso rau ntawm Leejtxiv, kom tsis txhob ua li peb lub siab nyiam, tiamsis nyob ntawm Vajtswv pom zoo xwb, qhov no thiaj li yuav haum Vajtswv siab.

 

XYAUM UA TEJNOV  

Koj txoj kev thov Vajtswv puas ruaj, thiab koj puas tso siab rau Vajtswv thiab? Txoj kev ntseeg ces yog kev cia siab rau Vajtswv xwb, yog peb tsis muaj kev cia siab ces peb txoj kev ntseeg yeej tsis ruag thiab tsis loj hlob.

 

Yog koj tsis nyiam thov Vajtswv, thov koj cia li tig los muab koj lub sijhawm nrog Vajtswv sib tham, zaum thiab nyob ib leeg ntsiag tos nrog Vajtswv tham. Muab koj tej kev nyuaj siab tso rau ntawm Tswv Yexus, thov Nws ua tus pab koj thiab thov Nws coj koj txoj hau kev. Thaum koj ua li no, Vajtswv tus Ntsujplig thiaj li yuav pab koj nawb mog.