April 4, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 4

NQI LUS RAU HNUB NO

31Yexus hais tias, Ximoos, Ximoos es, koj ua tib zoo mloog kuv hais. Vajtswv twb tso cai rau ntxwgnyoog los sim nej txhua tus siab, cais cov neeg siab phem thiab cov neeg siab zoo nyias nyob nyias, ib yam li tus yaj nplej muab vab ntxuaj cov npluag tawm ntawm pawg nplej. 32Tiamsis Ximoos es, kuv twb thov Vajtswv pab koj lawm kom koj muab siab rau ntseeg tsis txhob tso tseg. Thaum koj tig rov los cuag kuv, koj yuav tsum txhawb koj cov kwvtij lub dag lub zog. 33Petus hais rau Yexus hais tias, Xibhwb, txawm yog kuv yuav nrog koj raug kaw rau hauv tsev lojcuj, lossis nrog koj tuag los, kuv yeej zoo siab. 34Yexus hais rau Petus hais tias, Petus es, kuv qhia rau koj hais tias, Hmo no thaum qaib tsis tau qua koj yuav hais peb zaug hais tias, koj tsis paub kuv. (Lukas 22:31-34)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Ped sawvdaws yuav tsum nco ntsoov hais tias thaum peb los ntseeg Vajtswv lawm, tsis tau qhia hais tias peb yuav dim ntawm dab ntxwgnyoog txoj kev sim siab. Tswv Yexus thiaj li qhia Nws cov thwjtim kom lawv ceevfaj, Nws qhia lawv hais tias Vajtswv twb tso cai rau dab ntxwgnyoog lawm thiab peb twb pom hais tias ntxwgnyoog twb sim Tswv Yexus siab tib yam.

 

Yog li ntawd, sawvdaws yuav tsum ceevfaj thiab rau siab ua Vajtswv li dejnum, nyob ze ntawm Vajtswv txhua hnub txhua hmo. Ib qho peb yuav yeej txojkev sim siab no twb yog Tswv Yexus txojkev pab peb, li Nws pab Nws cov thwjtim, Tswv Yexus thov Leejtxiv pab Nws cov thwjtim kom lawv thiaj li tsis poob mus rau dab ntxwgnyoog xibtheg, Tswv Yexus yuav pab peb tib yam li ntawd.

 

XYAUM UA TEJNOV  

 

Hnub no yog koj xav hais tias koj twb paub Vajtswv zoo lawm thiab yeej ua li Vajtswv lub siab nyiam, koj yuav tsis raug dab ntxwgnyoog txojkev sim siab. Kuv rov hais rau peb sawvdaws hais tias kom peb yuav tsum ceevfaj peb tus kheej, vim peb tsis paub xyov dab txwgnyoog yuav sim peb siab thaum twg. Dab ntxwgnyoog yuav tos tej lub sijhawm ua peb tsis ceevfaj los sim peb siab.

 

Tseem hais tias peb yog ib tug xibhwb, yog ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg los, peb yuav tsum ceevfaj peb tus kheej, peb yuav tsum nyob ze ntawm Vajtswv, dab ntxwgnyoog thiaj li dag tsis tau peb. Ua li Tswv Yexus hais, yog dab ntxwgnyoog muab tau tus coj lawm, cov ntseeg yuav khiav (scatter) ib leeg mus ib qho.

 

Yog li ntawd, peb yuav tsum nco ntsoov nyob ze ntawm Vajtswv txojlus, nco ntsoov thov Vajtswv txhua hnub txhua hmo (pray without ceasing), nyob ze koj pawg ntseeg thiab nrog lawv sibfim, nrog pawg ntseeg pehawm Vajtswv thiab nrog pawg ntseeg noj Vajtswv rooj mov uake. Thov Vajtswv nrog nriam koj thiab kom Nws pub lub dagzog rau koj tiv thaiv dab ntxwgnyoog txoj kev sim siab.